اعلامیۀ مطبوعاتی

وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

 

کابل- چهارشنبه 18 اسد 1396

«متضرر جرم شکنجه، مستحق جبران خساره ناشی از شکنجه می‌باشد»

( ماده پنچم قانون منع شکنجه)

قانون منع شکنجه، ذریعه فرمان تقنینی شماره (246) مؤرخ 14/12/1395 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توشیح و به شماره مسلسل (1256) در جریده رسمی وزارت عدلیه نشر شده است و این قانون از تاریخ توشیح نافذ می‌باشد، و در رابطه به جبران خساره ماده (5 و 18) قانون منع شکنجه، چنین صراحت دارد.
مادۀ پنچم:
متضرر جرم شکنجه، مستحق جبران خساره ناشی از شکنجه می‌باشد.
ماده هجدهم:
(1) در تمام حالات مندرج این فصل مرتکب علاوه بر مجازات جرم مرتکبه به جبران خساره ناشی از شکنجه، نیز محکوم می‌گردد.
(2) هرگاه مرتکب فاقد توانائی مالی بوده یا دارائی وی تثبیت شده نتواند، مرجعی که مرتکب، کارکن آن است، مکلف  به جبران خساره مندرج فقرۀ (1) این ماده می‌باشد.

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، ذریعه مکتوب شماره ( 1682) تاریخ 28/4/1396 طرحی را زیر عنوان ضمیمه شماره (1) قانون منع شکنجه، جبران خساره متضررین شکنجه به داخل 11 ماده به‌منظور طی مراحل به وزارت عدلیه، فرستاده است، چنان‌چه که طرح متذکره مورد تدقیق قرار گرفت و بعضی از موارد طرح در فصل چهارم و مواد (189 تا 201) قانون اجراآت جزائی، شماره مسلسل (1132) منتشرۀ جریده رسمی، سال 1393 احکام مشخصی را در مورد اقامۀ دعوی حق‌العبدی جبران خساره تصریح گردیده و با آن‌‌هم هرگاه مقامات ذیصلاح لازم بدانند، در مورد طی مراحل طرح متذکره اقدام صورت خواهد گرفت.

***

نشانی: سرک پانزدهم وزیر محمد اکبر خان، کوچه سوم، دست چپ

نشانی برقی:  amghanizada@moj.gov.af

شماره تماس: 0093700231087