اعلامیه مطبوعاتی شرکت های افغانی

به نماینده گی بیشتر از پنجاه شرکت ساختمانی و لوژستیکی افغانی که با شرکت های خارجی (آمریکایی و ترکی) و سایر شرکت های خارجی قرارداد بسته ایم مینگاریم!

در چند سال اخیر شرکت های خارجی از تادیه پول های طلب شرکت های ما ابا ورزیده و باعث سرگردانی، پریشانی و درد سر بزرگ مان گردیده که اکثر شرکت های افغانی را به افلاس مواجه نموده اند، دادخواهی ما به مقامات دولتی و مراجع مربوطه، سفارت امریکا، سفارت ترکیه، دفتر سیگار، کمیته شفافیت،دفتر کورپس ، آیسف و غیره بی نتیجه مانده وباعث مایوسی و نا امیدی ما گردیده است. یک تعداد از شرکت های ما به محاکم داخلی مراجعه نمودند که نتیجه آن بجز سرگردانی چیزی دیگری بدست نیامده و عده دیگر به محاکم کشور های خارجی پرداختند که بنابر عدم تجارب و شناخت از جوامع خارجی و وکلای حقوقی آنهاو پرداخت مصارف نهایت گزاف و زمان طولانی نتوانستند به استحصال حقوق خویش موفق گردند.

قابل تذکر است که در سیزده سال اخیر میلیارد ها دالر به کشور زیر نام بازسازی و پروژه های بازسازی سرازیر گردید که بیشتر این کمک ها مورد دسبرد نهاد های خارجی گردیده به ویژه نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان و برخی شرکت های امریکایی و ترکی میراث فساد بزرگ را به کشور ما به ارمغان گذاشتند که درین گیرودار شرکت های افغانی از گزند آنها بدور نمانده به صوب افلاس و نابودی کشانده شده اند.

ما طلب پول های بیشتر از پنجاه شرکت که بالغ به 64 میلیون دالر می گردد عمدتاٌ از جانب شرکت های BYA,LAKESURE, PRDCCEA, ECCI, HLH, ACI, SUPREME  و غیره به همکاری بخش انجنیری کورپس (Corps of Engineering)به غارت برده شده که ما مصمم هستیم تا پول های خویش را از کام آنها در بیاوریم.

باید تذکر داد که مدارک و اسناد کافی در مورد پروژه هایی که انجام داده ایم و طلب پول های که از جانب این شرکت ها و نهاد های خارجی ربوده شده است بدست داریم.

در صورتیکه به صدای ما گوش فرا داده نشود و حقوق ما از شرکت های امریکایی و ترکی گرفته نشود به اعتراض خویش بصورت متدوم ادامه خواهیم داد.

شرکت های متضرر تصمیم گرفته است تا برای بلند کردن صدای خویش مطابق قانون به حرکت مدنی بتاریخ 31 حمل 1394 مطابق 20 اپریل 2015 ساعت 10بجه قبل از ظهر مقابل پارلمان بپردازد.

 2015-04-15 16.10.36.jpg wordt weergegeven

2015-04-15 16.11.52.jpg wordt weergegeven

شماره های تماس:

0794070000

0799611469

 0744048126

0700631114

This statement is issued on behalf of more than 50 Afghan Construction and Logistic services companies that had business contracts with U.S and Turkish companies or with other foreign companies in general.

For the last many years the pending payments that were supposed to be done by U.S and Turkish companies have become a reason for the down fall of a number of Afghan businesses.The issues are so critical that they have affected Afghan companies on a number of levels.
All efforts made in this regard went in vain. We have approached all relevant offices including Government, U.S and Turkish embassies SIGAR , MEC,U.S CORPS,ISAF We achieved nothing but disappointment.

Few of the cases are even dragged into courts, however, they remain unresolved even though a huge amounts of money are spent. Corruption in courts on the other hand, has been the root cause of why these cases are still followed in the courts of law. It is worth mentioning that the funds that came for reconstruction of Afghanistan through U.S and Turkish organizations and companies had been the primary factor of promoting the culture of corruption in our country.

We demand to get back our money that sums up to more than 64mn USD primarily from these companies.
1. Supreme
2.ACI
3. HLH
4. ECCI
5. PROCCEA
6. LAKE SHORE
7. BYA
8. CORPS OF ENGINEERING

These claims are based on authentic proofs that can verify how the amounts are rightfully pending. We will continue our protest if our case is not heard and followed by the relevant departments. We the companies, have decided to launch protest on Monday 20th April 2015 in front of the parliament building.

0794070000