اعلاميۀ  در حمایت از حرکتهای اعتراضی مردم آزاديخواه ایران

 

سازمان سوسياليستهای کارگری افغانستان

                         

بيش از يك هفته است كه کارگران، مردم آزادی خواه و زحمتکش که در اثر سی سال و اندی حاکمیت اسلامی سرمایه و فقر و فلاکت اقتصادی و ستم و ادبار سیاسی و اجتماعی جان شان به لب رسیده است به میدان آمده و این اعتراضات با مضمون سرنگونى كليتِ جمهورى اسلامى در سراسر ايران و در ابعاد مختلف همچنان ادامه دارد. رژیم فاشيستى اسلامى مانند گذشته برای بقا دست به ارعاب و سرکوب وحشیانه زده تا از گسترش و وسعت یافتن هرچه بیشتر “جنبش نان و آزادی” جلوگيرى نمايد. اما آنچه که روشن است بخش وسیعی از مردم زحمتکش و آزادی خواه دیگر حاضر نیستند به این وضعیت تمکین نموده و زنده گی شان را در فقر و نابرابری و اختناق و ستم سپری نمایند.  

اعتراضاتِ سراسرى کنونی كه بر حق ريشه در نفرت و انزجار نهفته و انبار شدۀ مردم طی سالیان متمادی دارد این بار کیفیتاً متفاوت و بیرون از سیطرۀ سیاسی جناح هایی از قدرت حاکمه و بورژوازی ایران و برای خواست ها و مطالبات اقتصادی، رفاهی و آزادی است. اعتراضاتی که همۀ جناح های رژیم را نشانه گرفته است در كيفيت جديد و ابعاد وسيع پژواكي از ارادۀ مليون ها انسانِ برای خلاصى دايمى و نجات از هيولاى هار نظام اسلامی سرمايه در ایران است. 

اعتراضات برحق مردم ایران كه تا اكنون نيز با دهها كشته و صدها زخمى و دستگيرى هزاران انسان آزادي خواه از جانب ديكتاتورى اسلامى سرمایه جواب گرفته است تبلور حقيقى حركت و جنبش انسانهایى است كه نان و آزادى مي خواهند، مردمی که از بدو به قدرت رسیدن رژیم دار و تعزیر اسلامی سرمایه برای رهایی و خلاصی تا همین امروز با رشادت و دلیری با آن جنگیده و بهای گزافی نیز پرداخته اند. در شرايط حساس كنونى واضح است كه رژيم جنايتکار اسلامى ايران از همۀ توان و گزینه های در اختیار داشته اش براى سركوب اعتراضات مردم استفاده می برد. رژیم اسلامی همین امروز برای تفرقه افگنی در میان کارگران و مردم زحمتکش دست به فاشيستى ترين وسيلۀ اختلاف اندازى برده و مزدورانى را كه خود زیر پرچم “لشكر فاطميون” برای پیش برد سیاست های ارتجاعی اش در سوریه سازمان داده بود، و عمدتاً از پناهنده گان افغانستانی و شیعه مذهب هستند،  به عنوان ابزار سرکوب بسيج نموده و به جان مردم معترض انداخته است تا از يك جهت از ناآگاهى اين لشكر كثيف و مزدور در سركوب اعتراضات نفع برده و از جانب ديگر با تشهير چنين وسيلۀ سركوبی، در ضمن جلوگیری از سهمگیری مهاجران افغان در جنبش های اعتراضی مردم، آتش مخاصمت مردم ايران را چه عليه كارگران مهاجر افغان در ايران و چه مردم افغانستان در مجموع شعله ور سازند. 

تاريخ و تجربۀ تمام خيزش هاى آزاديخواهانه  نشان داده است كه هر استبداد طبقاتى و مذهبى با وجود تمام خون پاشيدن ها بر قلمرو مردان و زنان آزادي خواه، نتوانسته است براى ابد داوم بياورد و بلاخره جاروب شده است. رژيم اسلامى سرمايه در ايران نيز نمي تواند تا ابد با تکیه بر كشتار و سركوب هاى وحشيانۀ آزادي خواهان دوام آورد. با به میدان آمدن طبقۀ کارگر ایران و فراتر رفتن اعتراضات زحمتکشان از فرم و قالب جاری و ارائۀ الترناتیو کارگری به مبارزۀ طبقاتی در ایران شکل و محتوای دیگری می بخشد که سر انجام بساط ستم و فقر و ارتجاع سرمایه در وجود حاکمیت اسلامی را بر خواهد انداخت؛ رژیم جمهوری اسلامی با وجود در اختیار داشتن ابزار سرکوب و قدرت قهری، این بار در وضعیتی نیست که بتواند به وضعیت جاری و فلاکت اقتصادی پاسخ دهد. این وضعیت و همچنین اعتلای جنبش اعتراضی مردم در کل و مهمتر از آن حضور طبقۀ کارگر  فاکتور تعیین کننده یی است که فردای نویدبخش دیگری را نوید می دهد.

سازمان سوسياليستهاى كارگرى افغانستان در ضمن حمایت قاطع و بیدریغ از جنبش انقلابی کارگران و مردم آزادی خواه در ایران از کارگران متولد افغانستان و خانواده های شان که سالیان متمادی در کنار طبقۀ کارگر در ایران و مردم آزادی خواه بار ستم طبقاتی و تبعیض سیستماتیک را متحمل شده  اند می خواهد که با توجه به هم سرنوشتی طبقاتی و دردهاى مشابه و مشترك در این جنبش ها شرکت نموده و بازو به بازوی هم طبقه یی ها و همسنگران شان در مصاف با حاکمیت اسلامی و ایادی مزدورشان در وجود دار و دسته های مرتجع اسلامی چون “لشکر فاطمیون” برای نان و آزادی برزمند. ما اعتقاد داريم كه طبقۀ کارگر و مردم آزادي خواه ايران بلاخره دیر یا زود به سيطرۀ سرمايه وحاكميت جهل و جنايت اسلامى پايان ميدهند. ما درحاليكه توحش لجام گسیختۀ رژیم اسلامى در مقابل اعتراضات برحق كارگران و تمام آزاديخواهان را شديدا محكوم ميكنيم خود را و جايگاهِ خود را در صف اين اعتراضات سراسرى مى يابيم.

 

سرنگون باد رژیم جمهورى اسلامى سرمایه!

زنده و پیروز باد جنبش اعتراضی جاری!

زنده باد سوسیالیسم!

شورای مرکزی سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

جدی ١٣٩٦ /  جنوری ٢٠١٨