اطلاعیه پیرامون 70 مین سالگرد ملل متحد

یکشنبه، 3 اکتوبر 2015

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

هم مسلکان عزیز، دانشمندان ارجمند وقلم بدستان  گرانقدر،

 

در24 اکتوبر امسال که مطابق است با  2 عقرب 1394 هجری شمسی، موسسه ملل متحد  هفتادومین سالگرد تاٌسیس خود را تجلیل مینماید. این سالگرد تاٌسیس برزگترین سازمان جهانی که  از آغاز تا با امروز مسئولیت صلح، ثبات ، امنیت و انکشاف بین المللی را عهده دار گردیده و در عرصه های مختلفه حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ملت ها، قاره ها و جامعه بین المللی تاٌثیر بر انگیر بوده است، برای همه و منجمله انجمن حقوقدانان افغان در اروپا نیز شایسته تجلیل و بزرگداشت است.

 

شورای رهبری انجمن در نظر دارد تا بدین مناسبت صفحه ویژه را در ویبسایت انجمن ” سایت حقوق” باز نموده ، نقش خویشرا در  نشر یک مجموعه  از مقالات، در بزرگداشت از 70 و مین سالگرد موسسه ملل متحد ایفا نماید.

 

هیاٌت اجرائیه شورای رهبری انجمن از شما هم مسلکان و دانشمندان و قلم بدستان گرامی عرصه حقوق و علوم سیاسی دوستانه تقاضا مینماید تا این مورد ما را با نوشته های پر ارزش شان همیاری نمایند. شما میتوانید مقالات تان را الی تاریخ 22 اکتوبر 2015 بر آدرس که در زیر نشانی گردیده است، جهت نشر ارسال فرمایند.

 

مقالات میتوانند هم به زبانهای ملی ما و هم به زبانهای خارجی منجمله انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، دنمارکی و هالندی و پیرامون موضوعات زیر تحریر گردند:

 

-تحلیل و بررسی مواد منشور ملل متحد پیرامون صلح ، ثبات و امنیت بین المللی

-اهداف ملل متحد و معضله امنیت و ثبات منطقوی

-پنج اصل همزیستی مسالمت آمیز منشور ملل متحد و چند قطبی شدن مجدد جهان.

-بررسی جرائم جنگی و حقوق بشری و سائر جرائم ضد بشریت در افغانستان از دیدگاه مسئولیت های ملل متحد.

-شورای امنیت و اثر بخشی تصامیم و فیصله های آن بر امنیت و ثبات کشور های در حال جنگ های داخلی و متضرر از مداخلات خارجی.

-جنگ در افغانستان بحیث یک معضله منطقوی و بین المللی .

-مداخلات پاکستان در امور داخلی افغانستان، نقضی از حسن همجواری و احترام با حاکمیت ملی وتمامیت ارضی افغانستان.

و همچنان سائیر موضاعات و دیدگاه های مقایسه وی پیرامون نقش ملل متحد در تطبیق اهداف مطرح شده در منشور آن در 70 سال گذشته.

 

ما امیدواریم و افتخار خواهیم داشت تا هم مسلکان گرامی ، دانشمندان  ارجمند و قلم بدستان محترم ما با تحریر مقالات ارزشمند شان در این تجلیل و بزرگداشت با انجمن حقوقدانان افغان در اروپا و وستلتاٌ در یک بزرگداشت که در سطح جهانی به عمل میآید، شریک گردند.

 

قبلاٌ  و قلباٌ از همکاری شما سپاسگزاریم.

 

آدرس ارسال:

b_dehzad@hotmail.com;

 

با احترام

هیاٌت اجرائیه ، شورای رهبری

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا