از تکاوایی به هماوایی

عاقبت روزی هماوایی

سر بر آرد از تکاوایی

سر کند راه رهایی

سد گسل ،گردان پویایی

بر دَرد بند از زمستان های سرد و ریشه درجان ها

تا جهاند

پا نِهان بیرون

از رگ خشکیده موج خون!

جعفر مرزوقی ( برزین آذرمهر)