اردو را در نظام باید بشناسیم

نظامی یعنی انسان که با نظم و انظباط و دسیپلین و شهامت اخلاقی و انسانی آراسته باشد روی این اصل دولت ها تشکیلات جداگانه نظامی و امنیتی را در جامعه بوجود میآورند برای سوق و اداره و مدیریت آن جوانان رشید برومند و نیرومند از جامعه انتخاب در هر یک رشته مشخص نظامی یعنی قوه پیاده , توپچی , اپراسیون لوژستیک , مخابره , نقلیه , صحی, کشف و غیره قوای هوايی را جداگانه با درنظرداشت شناخت وسائل و تجهیزات محاربوی پشرفته در لیسه ها و پوهنحُی ها توسط استادان دانشمند نظامی تعلیم و تربیه و آموزش نظامی داده میشود بعد از فراغت تحصیلات صاحب منصب و نشان مسلک نظامی در اردو و نهاد های امنیتی استخدام میشوند و نزد جامعه نیز قرب و منزلت دارند زیرا محافظ ناموس وطن و تأمین کننده امنیت و آرامش مردم میباشند و مردم نیز رسالت خود را در ماده (55) قانون اساسی در لوی جرگه چنین تصویب نمودند ( دفاع از وطن وجیبه تماماً اتباع افغانستان است شرایط اجرای دوره مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم میگردد ) به منظور تطبیق این ماده فوق در آخر ماده ( 4 ) قانون اساسی چنین ذکر رفته ( امور مربوط به تابعت و پناهندگی توسط قانون تنظیم میگردد ) مدت 15 سال از تصویب قانون اساسی میگذرد در این مدت انواع قوانین فرعی تنظیم گردیده قانون سرنوشت ساز نظام و اردو که نمایانگر وحدت ملی با مصارف کمتر از امروز با کیفیت صورت میگرفت اما آگاهانه قانون اساسی نقض و شرایط طوری برنامه ریزی شد تماماً زیربنای اقتصادی کشور از طریق وزارت مالیه لیلام و بانک ها چپاول گروه گروه جوانان بیکار حدود سه میلیون جوان معتاد مواد مخدر عاطل سربار جامعه و نیروی جوان از کشور فرار نتیجه آن فقر دامن گیر ملت گردیده ناگذیر تعداد جوانان برای معاش سربازی را با دولت قرارداد مینمایند در حالیکه با این جوانان قراردادی دولت تعهد مینماید که در حالت عادی حیات شان تعمین است و در حالت محاربه با تخنیک و تجهیزات پیشرفته محاربوی با پرسونل تعلیم یافته نظامی سوق اداره مدیریت میشوند با تأسف و تعجب حدود دو صد جوان سرباز در حالت عادی بداخل قول اردو 209 شاهین در دهدادی ولایت بلخ شهید میشوند دردآور است

گرچه من مسلکی نیستم اما بحیث مامور ملکی افتخار خدمت به اردو را داشتم مطالعه و چشم دید در اردو را بعرض میرسانم وظیفه در اردو نهایت مقدس است خصوصاً در حالات که جنگ داخلی و استخباراتی در جامعه جریان داشته مردم عادی احساس امنیت نمی نمایند در چنین حالات اردو, پولیس, امنیت دولتی اعتماد و همکاری مردم را داشته تا شعبات کشفی و استخباراتی در بین مردم در قرا و قصبات فعالین استخدام دشمن مردم و دهشت افگن را شناسائی نموده بتواند در قول اردو ها در حالت محاربوی جلسات اپراتفی دوامدار دایر یک غند یا کندک مکانیزه مسلح 24 ساعته اضافه از کندک و یا تولی انظباط بداخل و خارج قرار گاه قول اردو و نوکریوال دروازه دخولی با افراد مسلح قدمه لوژستیک از اعاشه و اباطه سربازان مراقبت و در جبهات دوچند تدارک و تهیه میگردد و از پوسته ها گزمه های 24 ساعته خیرت حاصل نمایند در قول اردو ها در حالت محاربوی برعلاوه نام شب نام روز نیز عملی میگردد در واقعه قول اردو شاهین خیانت صورت گرفته نظر به عرف نظامی در جهان باید قوماندان و رئیس ارکان و آمر استخبارات قول اردو خودکشی مینمودند در غیر آن محکمه صحرايی می شدند جبران شهادت 200 سرباز جوان در حالت عادی نظر به تعهد و تضمین وزارت دفاع عمل نا بخشودنی است.

قراریکه گفته میشود در قول اردو 209 شاهین قوت های امریکائی نیز قرارگاه دارند این چگونه آموزش و مشوره به نظامیان افغان است که دشمن با وسایط و یونیفورم نظامی بدون اینکه غند و کندک آنها معلومات شود دروازه گارنیزیون برای شان باز و بداخل قول اردو عملیات نمایند سوال برانگیز است.

به باور من موجودیت طالب, داعش و بیکاری و معتاد ساختن جوانان و فقر در جامعه پروژه های است قدرت های جهان روی مراقبت های سیاسی که دارند سرمایه گذاری توسط اجنت خود عملی میسازند به حساب بازی شطرنج افغانستان منطقه عاج قرار داده اند

در جای نوشته خوانده بودم در این قلم قابل ذکر میدانم خبرنگاری از چرچل پرسیده که ایرلند درنزدیکی انگلستان موقعیت دارد در حالت جنگ با شماست اما شما در شرق دور هندوستان لشکرکشی مینمائید چرچل در جواب گفت دو ابزار در ایرلند وجود ندارد اما در هندوستان وجود دارد خبر نگار پرسید که آن ابزار چیست گفت اکثریت نادان و اقلیت خائن صرف این جواب آموزنده است

منحیث یک محاسن سفید از دید خویش موضوعی را به هموطنان رنج دیده بعرص میرسانم در کشور عزیز حدود یکصد حزب سیاسی در وزارت عدلیه با برنامه های قومی, مذهبی, سمتی, لسانی و غیره راجستر شده و صفوف آن اکثراً بیسواد و کم سواد فاقد شعور سیاسی چنانچه زمانی که رهبران این احزاب در ستژ بیانات میدهند و جملات احساسات برانگیز استعمال مینمایند با چک چک و نعره تکبیر بدرقه میشوند بائیست گفتار نی بلکه اعمال آنها را در نظر بگیریم حالات معنوی اقتصادی و اجتماعی آنها را در جامعه مصدر چه نوع خدمت به رشد زندگی و افکار مردم بوجود آورده اند ارزش های اسلامی انسانی و مدنی را در جامعه مراعات مینمایند اینکه با تعدادی بادیگارد و چندین وسایط نقلیه به انظار مردم قدرت نمايی میکنند چیزی به خیر و صلاح مردم نتیجه نمیدهد دقیق و عقلانی محاسبه نمائیم

در کشور عزیز ما دورانی سه جریان سیاسی را ایجاب میکند صفوف دو یا سه احزاب سیاسی متشکل از استادان پوهنتون ها معلمین جوانان آگاه خبره گان و کارگران وغیره سراسری از عموم ملیت های ساکن کشور در پرتو خرد و دانش و تقویه و رشد جوامع مدنی در سراسر کشور تا در انتخابات پارلمان حکومت سالم را در جامعه بوجود آورند . شاعری فرموده

در محیط که نباشد امتیاز بین خوب و بد

رنج کوری را فزون از کور بینا میکشد

با احترام

الحاج اسرار خواجه