آیا لویه جرگه ی مشورتیِ صلح ، ویزای اقامت پنجساله در ارگ را به رییس جمهورغنی خواهد بخشید ؟

      

       نوشته ی : فروغی

       برپایی جرگه ی مشورتی صلح که هزینه ی گزاف آن کیسه ی ملت را خالی تر و دست تگدی دولت را درازترخواهد کرد ، نه تنها ثمری برای صلح نخواهد داشت ، بلکه افتراق بیشتری را در درون دولت و اجتماع به بارخواهد آورد .

        جرگه ای که درآن رییس شورای صلح مملکت اشتراک نکرده ، شریک پنجاه در صدی حکومت ، آن را تحریم نموده باشد ؛ جرگه ای خیلی پرسش برانگیز و اعتماد شکن خواهد بود . به ویژه دروضعیت حساس و شکننده ی کنونی که دشمن درکمین نشسته و بی اعتمادی در درون خانه ی حکومت به اوج خود رسیده است .

      چرا گرهی را که با دست بازمی شود با دندان باز می کنند ؟

      اساساً هرگاه دولتی متکی به خود میداشتیم ، بدون اینهمه مصارف گزاف ، خطوط سرخ اش را در پروسه ی صلح به صراحت اعلام مینمود . به قوای نظامی کشور دستور دفاع مجدانه از ارزش های بدست آمده می داد و با اراده ای استوار بخاطرتحکیم صلح و دفاع ازارزشها به پیش گام برمیداشت .

       این جرگه ی پرهزینه که فقط بر بنیاد کله شخی و سیاست های تک روانه ی رییس جمهورغنی به راه افتیده است ، دوهدف عمده را تعقیب خواهد نمود : یکی سنگ اندازی در برابر مذاکرات صلح و دیگری استفاده ی ابزاری برای انتخاب دوباره ی رییس جمهور .

        من شک دارم که این جرگه بدون اشاره و مشوره ی ایجادگران و حامیان امریکایی حکومت براه افتاده باشد ؛ زیرا این شک هم وجود دارد که امریکاییان خود به دنبال بهانه هایی تازه برای ادامه ی بازی استند .

        و درست به همین دلیل ، به رییس جمهور غنی دستور برپایی جرگه و پافشاری های تصنعی روی برخی ارزشها را داده  و به طالبان اذعان داشته اند که پرخاش کنید و نه بگویید ؛ که در نتیجه همان آش می ماند و همان کاسه .

        و اما بسیار محتمل است که رییس جمهورغنی ازهمین جرگه ویزای اقامت دایمی یا کم ازکم اقامت پنجساله درارگ را بگیرد .  

       تمام کوششها از جمله افتتاح پیش ازوقت شورای ملی ، سفرهای شتاب زده و پیهم رییس جمهور به ولایات و افتتاح حتا تکراری برخی پروژه ها ، این امکان را بیشتر میسر خواهد ساخت .