آیا فروپاشی امریکا در راه است ؟ 


                          نوشته ی : فروغی

       جنگ اقتصادی ـ تجاری امریکا در چند جبهه و تحریم های دیوانه وار آنکشور در برابر کشورهای مختلف جهان چون چین ، روسیه ، ایران ، ونزویلا ، ترکیه و برخی کشورهای اروپایی ، نتایج زیانباری برای تمام جهان از جمله خود امریکا در پی خواهد داشت .

       همه میدانندکه عمده ترین اهداف تحریمهای دیوانه وار امریکا علیه کشورهای مختلف ، تاثیرگذاری و تخریب حکومات کشورهای مورد نظر و نجات امریکا از فروپاشی و سقوط اقتصادی است .

       فشارها و تهدیدهای اقتصادی – تجاری امریکا بر متحدان اروپایی اش ، بر ترکیه ، بر روسیه و چین ؛ قبل از همه بازار ارز در اکثر کشورها را متزلزل و بی ثبات کرده ، صدها هزار جای کار را در کشور های مختلف جهان به خطر مواجه نموده است .

       اما کشورهای مختلفِ مورد تحریمِ امریکا هم دست روی دست نگذاشته ، هریک بدنبال نجات خویش اند .

       ترکیه ی هنوز عضو ناتو  و بسیاری کشورهای اروپایی که از این جنگ اقتصادی و تحریم های دیوانه وار امریکا به تنگ آمده اند ، آرزو ندارند روابط تجاری – اقجتصادی شان را با جهان ، بیش ازین در سایه ی دیکته های قلدرمآبانه ی ایالات متحده ی امریکا  تنظیم نمایند .

       روسیه و چین قدرتمند دیگر امریکا را در معاملات جهانی بعنوان یگانه قدرت نظامی – اقتصادی جهان محاسبه ننموده ، با امریکا یا بدون امریکا ، به روند پیشرونده ی پیروزی های اقتصادی – امنیتی شان ادامه میدهند .

       حتا ایران و ونزویلای آسیب پذیرنیز، از چهاردهه به اینسو ، با استفاده از جهانی شدن روابط اقتصادی – تجاری ، تحریم های دیوانه وار امریکا را دور زده به زنده گی ادامه میدهند .

      کارشناسان امور اقتصاد جهانی در حالیکه با نگرانی به این وضعیت نگاه می نمایند ، تشدید بحران های اقتصادی  و حتا ایجاد ارز های جاگزین در برابر دالر امریکایی را پیشبینی می نمایند . ( یوروی اروپایی  یا ین چینایی )

        پایان آمدن روزافزون ارزش دالر در برابر سایر اسعار ، میتواند روند تغیرات جدی در بازار ارز جهانی را سرعت بیشتر ببخشد .

        کارشناسان و ناظران بین المللی به این باوراند که با اتخاذ و اجرای تدابیر جدید جهانی علیه تهدید های امریکا از سوی کشورهای مختلف ، ترس آن وجود دارد که اقتصاد غول آسای امریکا بیشتر تضعیف شده و حتا منجر به فروپاشی ایالات متحده ی ان کشور شود .

        هرچند پیشگویی فروپاشی امریکا به مشکل پذیرفتنی و محتمل است  ؛ اما همانگونه که عوامل اقتصادی اسباب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق را فراهم آورد ، قرضداری های هزاران میلیارد دالری دولت امریکا ، مصارف گزاف نظامی در نقاط مختلف جهان  و قرار گرفتن دیوانه وار آن کشور در برابر چین ، روسیه ، اروپا ، ترکیه ، ایران ، ونزویلا وغیره ؛ میتواند زمینه های این سقوط و فروپاشی تاریخی را هم فراهم  نماید .