آیا امریکا نسبت به پاکستان بی باور شده است ؟  

                                   نوشته ی : فروغی

     آیا میتوان باور کرد که ایالات متحده امریکا و هم پیمانان غربی اش ، نظامیان پاکستان را به این آسانی از قطار دوستان مورد حمایت شان خارج نمایند ؟
     آیا میتوان به آسانی باور کرد که امریکاییان برای تحقق نقشه های استیلاگرانه و سود جویانه ی شان در منطقه ، بیش ازین به یاری وهمکاری نظامیان پاکستان احتیاج نداشته باشند ؟
     هرچند تاهنوز بطور رسمی در روابط امریکا – غرب و پاکستان نشانه ی مهمی از تغییر دیده نمیشود ؛ اما این روزها برای فریب اذهان عامه ی افغانستان و جهان ، امریکاییان میخواهند افاده بدهند که گویا پس ازین از دولت پاکستان بخاطر عدم همکاری اش در قلع و قمع بنیادگرایان اسلامی ، حمایت نخواهد نمود .
    آنان حتا تهدید نموده اند که در صورت عدم همکاری صادقانه ی پاکستان ، کمکهای گزاف مالی شانرا به آنکشور قطع خواهند نمود .
    به باورمن اینگونه سیاست مقطعی و تبلیغات رسانه ای امریکاییان ( که حکومت کابل با اشتیاق آنرا تبلیغ مینماید ) ، تیاتر و خیمه شب بازی ای بیش نیست . آنان این تیاتر و خیمه شب بازی را در مشوره با نظامیان پاکستان و حکومت آنکشور براه انداخته اند .

   حقایق نشان میدهد که ایالات متحده امریکا و پاکستان رمز و رازهای خونین ، پیچیده و سر به مهری در داغ کردن منطقه و ایجاد گروههای تندرو اسلامی دارند ــ رمز و رازهایی که سازمانهای جاسوسی – نظامی و حکومات هردو کشور را به شدت بهم گره زده است .
    با درنظرداشت این پیشینه ی خونین سربه مهر ، دشوار است به آسانی باور نمایی که امریکا جای پاکستان را با کشور دیگری در منطقه تعویض نماید .
    ایالات متحده امریکا که هنوز به اهداف بزرگ اقتصادی – امنیتی اش درمنطقه دست نیافته است ، متحدی بهتر و مطمین تر از پاکستان در منطقه نمی یابد . نظامیان پاکستان در چهل سال اخیر ، همانگونه که در ایجاد و تسلیح گروههای مختلف افراطی گام به گام امریکاییان را همراهی کرده اند ، بازهم در گسترش جنگ بسوی شمال افغانستان و درنتیجه ، بی ثبات کردن آسیای میانه ، ایران ، چین و روسیه ، وظایف خرابکارانه ی بسیاری پیش رو خواهند داشت .
   شاید در بازی های منطقوی ، پاکستان نتواند همانند گذشته حرف اول برزبان براند ؛ اما وظایف خرابکارانه اش را در همدستی با امریکاییان و انگلیسان همچنان ادامه خواهد داد .