آگاهی دهی حقوقی، یکی از مسؤولیت‌های ملی در پیش‌گیری از خشونت علیه زنان است

وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

دفتر سخنگو

اعلامیه خبری

کابل؛ شنبه 4 قوس 1396

وزارت عدلیۀ ج.ا.ا روز جهانی محو خشونت علیه زنان را به زنان افغان و جهان مبارک باد گفته، آرزو می‌کند تا در حرکت خویش در راستای ایجاد یک جامعۀ خالی از خشونت به مؤفقیت‌های بیشتر نایل آییم. وزارت عدلیه بر بنیاد مادۀ 56 قانون اساسی و با توجه به مسؤولیت‌هایی که مطابق مادۀ 12 قانون منع خشونت علیه زن دارد، به منظور محو خشونت علیه زنان، از آغاز سال مالی 1396 تاکنون، فعالیت‌های  زیر را انجام داده است:

  • برگزاری کمپاین سه ماهه آگاهی دهی حقوقی به گونۀ ویژه، در 7 ولایت (کابل، بلخ، هرات،کندز،  بامیان، بدخشان و ننگرهار) برای نزدیک به 3800 تن از معلمان مکاتب، متنفذین و روسای شوراهای محلی، محصلان پوهنتون‌های دولتی و خصوصی و شاگردان مکاتب، از طریق راه اندازی پارچه‌های تمثیلی، برنامه های آموزشی، مسابقه دانش حقوقی و از طریق رادیوهای محلی و مرکزی؛
  • برگزاری برنامه‌های آگاهی دهی حقوقی برای بیش از 8600 تن از کارمندان اداره های دولتی، اطفال متخلف از قانون، شاگردان مکاتب و باشندگان محلات در مرکز و ولایات؛
  • طبع، نشر و توزیع بیش از 49 هزار نسخه اوراق تبلیغاتی (بروشور، پوستر، بلبورد) در رابطه به حقوق مالی زن و منع خشونت علیه زن در مرکز و ولایات.

هر چند عوامل بسیاری به شمول عرف و عادات ناپسند و در برخی نقاط، نا امنی، سبب نارسایی‌های وزارت عدلیه در امر آگاهی دهی حقوقی در سراسر کشور شده است. اما با آن‌هم آمارها نشان می‌دهد که خوشبختانه کارهای مؤثری صورت گرفته است.

به باور ما، آگاهی دهی حقوقی یک مسؤولیت مشترک و ملی است؛ لازم است تا همه به نحوی در راستای بلند بردن آگاهی های حقوقی شهروندان کار کنیم. یکی از راه‌هایی که در محو خشونت علیه زنان، نقش مؤثرتر دارد، انسجام و هماهنگی فعالیت‌های  آگاهی دهی تمامی نهادهای ملی و بین المللی است.

***

نشانی: سرک پانزدهم وزیر محمد اکبر خان، کوچه سوم، دست چپ

نشانی برقی: aman.reazat@gmail.com/aman.riazat@moj.gov.af

شماره تماس: 00 93 783117080