آنکه زنگ را در گردن پشک میاندازد کیست ؟

دردمند

گذشته گان قصه میکردند زمانیکه موش ها همه روزه قربانی شکار پشک می شدند بخاطر نجات از وضع دشواری که روبه رو بودند جلسات را دایر بعد از گذشت ماها و سالها در آخرین جلسه یک موش که خود را نسبت به دیگران چالاک میدانست گفت من پیشنهاد مینمایم گه یک حلقه زنگ به گردن پشک انداخته شود هرزمانیکه به طرف ما حرکت کرد ازشنیدن صدای آن آگاه میشویم فرار مینمایم از شنیدن این پیشنهاد همه خوش شده کف زدند در بین موش ها یکی  از آن ها صدا کرد من سوال دارم گفتن بگو او گفت نریکه زنگ را در گردن پشک میاندازد کیست؟ همه آنها خاموش شده جواب ارایه کرده نتوانستند.

در حال حاضر هفتاد و دوهمین میلیون جلسه سازمان ملل متحد به اشتراک سران کشورهای جهان جریان دارد کسی که بتواند ثابت سازد که حامی تروریزم در جهان کدام ادارات استخباراتی و کشورها میباشد کیست؟ در حالی که دیده میشود که سارق هم میگوید یا خدا صاحب خانه هم میگوید یا خدا.