آدم نشدى بيا و خر باش چو من

آدم نه شدى بيا و خر باش چو من
عارى ز حسادت و ضرر باش چو من
عر عر بزن و مگر به كس بد منما
يكبار شريف و بى شرر باش چو من
هر كس كه دو پا داشت كجا آدم شد؟
موجود مفيد و كارى گر باش چو من
آدم نه شدى بيا دمى حدى اقل
پالان معاونت به سر باش چو من
قانون خرى بده تطابق به خودت
بدى منما و بى خطر باش چو من
چون مهره مخور لول بهر سو و كنار
در آغل خويش مستقر باش چو من
از نيك و بد و سود و زيان در گيتى
فارغ تو بزى و بى خبر باش چو من
آدم شدنت خلاصه كاريست محال
يك بار بيا جناب خر باش چو من
زبير واعظى