1287نهاد اجتماعی به‌دلیل تمدید نکردن جواز فعالیت‌شان در وقت تعیین شده، مطابق قانون ملغی گردیده‌است


وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

دفتر سخنگو

اعلامیۀ خبری

وزارت عدلیه: شنبه 22 جدی 1397

1287نهاد اجتماعی به‌دلیل تمدید نکردن جواز فعالیت‌شان در وقت تعیین شده، مطابق قانون ملغی گردیده‌است

وزارت عدلیه ج.ا.ا، تاکنون 3788جمعیت و یاد نهاد اجتماعی را به‌اساس حکم قانون جواز فعالیت داده‌است که از این میان، 1287جمعیت و یاد نهاد اجتماعی به‌دلیل تمدید نکردن جواز فعالیت‌شان، ملغی گردیده‌است.

به اساس قانون جمعیت‌ها، جمعیت‌هایی که خواهان تجدید جواز فعالیت‌شان هستند، الی 30روز پیش از تاریخ ختم جواز فعالیت‌شان به وزارت عدلیه مراجعه نموده و در بدل 5هزار افعانی، جواز شان‌را تجدید نمایند.
هرگاه جمعیت‌ها برای تجدید جواز فعالیت‌شان الی سه‌ماه پس‌از ختم تاریخ جوازشان مراجعه نکنند؛ در کنار پرداخت مقدار پول ثبت مجدد، مکلف به پرداخت مقدار 2500افغانی جریمه نیز می‌شوند.
و اما، هرگاه الی شش‌ماه پس‌از تاریخ ختم جواز فعالیت خود به وزارت عدلیه مراجعه نکنند، طبق حکم ماده‌ی نهم مقرره تاسیس و ثبت جمعیت‌ها، جواز فعالیت‌شان از سوی این وزارت ملغی می‌گردد.
با این حال، هرگاه نهاد اجتماعی‌‌ای پس‌از حذف نام‌شان از دفتر ثبت نهادهای اجتماعی، خواهان ادامه‌ی فعالیت گردند؛ مکلف اند تا طبق احکام قانون و مقرره ثبت جمعیت‌ها، درخواست ثبت مجدد را به وزارت عدلیه ارایه نمایند.

بر بنیاد قانون جمعیت‌ها و مقرره تاسیس و ثبت جمعیت‌ها، وزارت عدلیه جواز فعالیت جمعیت‌ها را در بدل 10هزار افغانی برای سه سال صادر می‌کند.

ازسوی‌ هم، آن‌دسته از نهادهای اجتماعی‌ای که بدون داشتن جواز یا تمدید آن به فعالیت می‌پردازند، وزارت عدلیه ج.ا.ا با آنها برخورد قانونی خواهند کرد.

از آن‌جایی که جمعیت به تشکل‌ اجتماعی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی گفته می‌شودکه برا ی مقاصد خاص چون فعالیت حرفوی، صنفی، تخصصی…و از سوی اشخاص حقیقی و حکمی ایجاد می‌گردد؛ بنابراین طبق قانون، جمعیت‌ها نباید به فعالیت‌های سیاسی و انتفاعی بپردازند، هرنوع سواستفاده و فعالیت‌های غیر قانونی ومخالف اساس‌نامه، پی‌گرد قانونی در پی خواهند داشت.

وزارت عدلیه ج.ا.ا معتقد به‌نظام مردم‌سالار و رشد جامعه‌ی مدنی بوده و باورمند است که، فعالیت قانونی و مسولانه‌ی نهادهای اجتماعی، باعث پیش‌رفت جامعه و مردم می‌گردد.

***

نشانی: سرک پانزدهم وزیر محمد اکبر خان، کوچه سوم، دست چپ

نشانی برقی: aman.reazat@gmail.com/aman.riazat@moj.gov.af

شماره تماس: 00 93 783117080

دفتر مطبوعاتی

وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان