گل برای درمسال

نویسنده:جمعه خان صوفی

برگردان: محمدقاسم آسمایی

 

7

در این بخش نویسنده، ترجمه گزارش های را برای مولانا [سازش] بازنویسی کرده که قبلاً آنرا ثبت نموده است. قابل ذکر است که  مستند به نوشته خودش، نامبرده  از سال 1974 با کارمند سفارت شوروی ملاقات های منظمی داشته است. ناگفته پیداست که اینگونه ملاقات ها را کی انجام میدهد ومنظور از آن چه میباشد! در صفحه های آینده، نویسنده در مورد توضیح بیشتری داده است. باید علاوه کرد که در اینگونه روابط اطلاعاتی، منبع (عامل/ اجنت) شبکه وسیع از همکاران دیگری را در اطراف و ماحول خود می داشته باشد.

***

30 می 1976، ترجمه گزارش اردو برای مولانا: (نخستین ملاقات من بر اساس خواهش دوستان [کارمندان سفارت شوروی در کابل] بتاریخ 21 اکتوبر 1974 صورت گرفت. بعد از آن دید ووادید من به شکل مسلسل، ماهی دوبار، گاهی یک بار یکبار  وبعضاً در هریک ونیم ماه صورت میگیرد.

ملاقاتهای من با آنها، بحیث یک دوست وبراساس همدردی وهمکاری متقابل صورت میگیرد ونه براساس نماینده یک حزب. (اگر چه بنیاد دوستی وملاقات های ما همان نظریات وهمبستگی بین المللی پرولتاری است.) بر بنیاد همین علت، تمام بحث ما برروی محور دادن اطلاعات محدود میباشد. این اطلاعات را من اینجا نمی نویسم ودر جریان ملاقات درمقابل سوالهای آنها منظور آنها برآورده میشود.

اطلاعات بیشتر در مورد وضع پشتونستان، بلوچستان وافغانستان محدود میباشد. بحث نظریاتی صورت نمیگیرد. این معلومات گاهی در مورد مطلبی میباشد که برای ما وضاحت د ارد وبا مسئولیت برایش گزارش میدهم. گاهی هم حاوی مطالبی میباشد که من به حیث افواه و شایعه از کسی دیگری شنیده و برای آنها گزارش میدهم. از آنجای که  شکل ملاقات ما، دادن اطلاعات یکطرفه میباشد؛ لذا نتیجه گیری من در مورد ضروری میباشد. در طی این مدت، من کوشش کرده ام با ایمانداری معلومات صحیح برای را برای آنها برسانم، یعنی مطلبی که برای من معلوم و بنظرم برای آنها دلچسپ است، گزارش داده ام.

سوالهای احتمالی و مطالب مورد علاقه آنها این است:  

کی ها به منزل ما می آیند؟

از پشتونستان و بلوچستان کدام مردم و برای چی می آیند؟

برخورد دولت افغانستان با ما چگونه است؟

کدام اشخاص برجستۀ دولت، به منزل می آیند؟

وضعیت گوریلاهای بلوچستان چگونه است؟ افغانستان چه نوع کمک میدهد؟

قوای نظامی دشمن چه میکند؟

آیا در بین قوای نظامی پاکستان، مشاورین امریکایی است؟

قوای نظامی پاکستان در مناطق قبایلی پشتونستان چی میکند؟

آیا افغانستان کدام حرکت نظامی انجام نمی دهد؟

عناصر عقبگرا کدام پلان  تازه رویدست ندارند؟

در رابطه با کودتا [رژیم جمهوریت] تغییر تازۀ صورت نگرفته است؟ اگر در مورد معلومات تازۀ حاصل میگردد؛ باید بموقع اطلاع داده شود.

ساواک [“سازمان امنیت و اطلاعات کشور” از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷ سازمان اصلی پلیس امنیتی و اطلاعاتی ایران]  و غیره فعالیت ندارد؟

افغانان در مورد اتحاد شوروی چی میگویند؟

وضعیت احزاب و بصورت خاص پرچم و خلق چگونه است؟

در پاکستان اخوانی ها آموزش نظامی می بینند یا چطور؟

تغییرات تازۀ در حکومت افغانستان آمده است؟

ایران، در بلوچستان با دولت پاکستان چه نوع کمک مینماید؟

در مورد سازش پاکستان و ایران اطلاعاتی تازۀ وجود دارد؟

اجمل با داوودخان، بعد از چند مدت ملاقات مینماید؛ این ملاقات ها توقف ننموده است؟

ملاقات براساس خواهش داوود خان صورت میگرد و یا براساس تقاضای ما؟

داوودخان چطور وچگونه می اندیشد؟

نهضت ما در پشتونستان و بلوچستان چقدر نیرومند است؟

تعداد مهاجرین پشتون و بلوچ چقدر است و حکومت با آنها چگونه برخورد مینماید؟

و به همینگونه سوالهای دیگر

در مورد این سوالات تا جای که من معلومات دارم، جواب میدهم. تا جای که به یادم مانده است به بعضی سوالات اساسی  چنین جواب داده ام.

آیا در بلوچستان، حزب کمونیست می جنگد؟

جواب: نتنها میجنگد، بلکه مطابق توان خود کمک هم میکند.

 

در بلوچستان دیگر کیها می جنگد؟

ج: عطاالله مینگل، خیربخش میری، غوث بخش بزنجو وبرعلاوه جوانان تعلیم یافته قبایل بلوچ تحت تأثیر آنها به شکل فعال در جنگ سهیم اند. البته در علاقه مری، از طرف شیرمحمد مری یک گروپ ماوییست (طرفدار ترتسکی) نیز مصروف اند و نماینده آنها محمد بها بها که نه بلوچ است و نه مری، اینجا آمده است.

 

داکتر کسینجر (نومبر 1975) برای چی افغانستان آمده است و اینجا چی گفته است؟  

ج: کسینجر احتمالاٌ به وکالت بوتو وپاکستان آمده است.

 

منظور پاکستان در مناطق قبایلی چیست؟

ج: خواست اساسی پاکستان رسیدن به خط دیورند است.

 

شما با کدام سفارت خانه های دیگر ارتباط دارید؟

ج: با هندی ها وعراقی ها ملاقات مینماییم، آنها به خانه ما می آیند و یا ما میرویم.

 

افغانستان برای شما چقدر وتا کدام اندازه کمک میکند؟  

ج: افغانستان اینجا  وبرای مهاجرین در مورد منزل، مواد خوراکه و نوشیدنی ها کمک میکند. مقداری کمی سلاح با مرمی کمک کرد ولی حالا نمیکند. کمک محدود به تفنگ 303 بور، مرمی و چند کلاشینکوف، چند هاوان و مرمی آن بود. برای پشتونستان مدتها قبل تفنگچه   ومواد انفجاری  میداد.

 

به منزل شما، از جبهه بلوچستان  کیها می آیند؟

ج: خیرجان بلوچ، مراد بزنجو، مهرالله مینگل، میرسفرخان، اسلم گچکی، میرگوهر خان زرکزی، شکاری، میراکرم، میرهزار خان رحمکانی، مراد (محمد بهابها) منظور بلوچ، آغا سلیمان و غیره.

 

آیا این دی پی،جانشین  نیپ است؟

تا حال برای ما از جانب رفقای ما گزارش نرسیده است. از فحوای اخبارها و صحبت های شیرباز مزاری معلوم میشود که  ان دی پی، جانشین نیپ شده نمیتواند.  برای اینکه  معلوم میشود مرتجعین میخواهند با تغییر مسیر جبهه ملی دموکراتیک، ماهیت آنرا عوض نمایند.

 

ادامه دارد