گفت و شنید با شاعر فرهیخته شکیلا نادری

 

به مناسبت 20 و مین سالگرد نشراتی آوای زنان افغانستان,

بانو نظیری گرامی!

 خوشحالم که شما فرزانگان را می بینم که خستگی ناپذیر برای روشن کردن چراغ ذهن جامعه به ویژه بانوان  سرزمین بلاکشیده ما تلاش می کنید. افتخار باد بر شایستگان چون شما.
مطمین استم که آوای زنان افغانستان به مثابۀ رسانۀ روشنگرانه و رهگشایانه  در تاریخ روشنگری ما ثبت خواهد گردید و آرزومندم زنان پیشتاز این رسانه را یاری دهند و شما را در مبارزه و تلاش تان تنها نگذارند.
بیست ومین سالگرد آوای زنان مبارک باد!

با درود های صمیمانه 

شکیلا نادری 

پرسش؛ تجاوزچیست وازچه زمانی درجهان بوجود آمده است؟

پاسخ: تجاوز یک پدیده وسیع است و انواع مختلف و در عرصه های مختلف
می تواند مطرح شود ، اما اگر منظور تان تجاوز جنسی است این تجاوزات ناشی از محرومیت های جنسی در کشور به ویژه مذهبی و عقب مانده است. 

پرسش؛ آیا حمله عرب ها به افغانستان تجاوزگفته می شود. چه پیامد این تجاوز به افغانستان ومردم آن داشت؟ 

پاسخ:به نظر من هر قوم یا مردمی به سر زمین دیگری حمله کند و با زور شمشیر و جنگ فرهنگ و آیین و تمدن آن را به غارت ببرد  دین خود را به جبر بالای مردم تحمیل کند تجاوز گفته می شود که عرب ها این تجاوز را  نه تنها درحق مردم ما که در سایر کشور ها نیز انجام داده اند.

پرسش؛ چرا ستم برزن دردین اسلام ریشه بسیارژرف و مستحکم دارد؟ 

پاسخ: چون در قرآن کتاب مقدس اسلام در مورد زن آیاتی نازل شده است که در آن زن برده و مال محسوب میشود. مرد میتواند زن را به پولی به نام شیربها به مثل مال بخرد و زن باید از مرد به صفت سرپرست اطاعت کند و اگر زن از اطاعت مرد سرکشی کند مرد نظر به حکم دین اجازه دارد او را لت و کوب کند، در خانه زندانی کند و گوش و بینی اش را ببرد و صد ها تجاوز و ستم دگر در حق اش روا دارد.

پرسش؛ چراخداوند نخست آدم را آفریده است؟ درحالیکه جنس مادینه افتخار مادربودن را دارا است. 

پاسخ: این که خداوند نخست آدم را آفرید یک افسانه بیش نیست. امروز نظر به تحقیقات علمی ثابت شده است که انسان ها چگونه پیدا شده و چه مراحلی را پشت سر گذشتانده اند.

چگونه ممکن است که ازقبرغه یک مرد ؛ یک زن زائیده شود؟         
پاسخ: نه زن از قبرغه مرد و نه مرد از قبرغه زن زاییده شده اند. انسان ها مثل تمام موجودات زنده نظر به تحولات طبیعت شکل گرفته و به وجود آمده اند. 

پرسش؛ زن ومرد را خدا بوجود آورده است . پس چرا یکی را برتر به دیگری دانسته است؟

 پاسخ : زن و مرد هر دو انسان اند و هیچ برتری از یکدیگر ندارند. در ادیان همیشه پیغمبران مرد بوده اند و کتاب های مقدس را به نفع مردان نوشته اند. این یک امر طبیعی است که مرد از نگاه جسمانی نظر به زن قوی تر است و این امر باعث نابرابری های شده و مردان با استفاده از این نیروی فزیکی، خود را برتر شمرده اند.

 

 پرسش؛ حوا وآدم هردو میوه درخت معرفت را خورده بودند.خداوند گویا به خشم آمده ومقام مادرشدن را به حوا داده ” درحالیکه زن موجود است که دوام زند ه گی وحیات وابسته به وجود اوست” دراین هنگام آدم نیزاین میوه را خورده بود. چرا مورد خشم وغضب قرارنگرفت؟

 پاسخ : به نظر من این قصه ها افسانه های دروغین استند که من هرگز به این باور ها عقیده مند نیستم و از بانوان درخواست دارم که کتاب های زیادی در این مورد نوشته شده لطفاً مطالعه نمایند.

پرسش؛ چرا دردین اسلام زن را کشتزارمرد دانسته اند؟ 

پاسخ: چون در دین اسلام زن را انسان نمی پندارند و به این باور اند که زن برای راحتی و آسایش مرد به دنیا آمده است و هرگونه که می خواهد میتواند با او به گفته قرآن درآید.

پرسش؛ چرا انکار وتغیرقرآن باعث کفروگناه می شود؟

پاسخ : دین همیشه انسان ها را با ترساندن دوزخ و زجر و شکنجه برده ساخته است. دین اسلام اصلن اجازه فکر کردن در مورد کلام خدا یعنی قرآن را نداده و سوال در این مورد گناه وانمود شده است. چون کسانیکه قرآن را نوشته اند، خواسته اند فکر پیروان خویش را محدود نگهدارند تا پیروانش از واقعیت های عینی آگاهی پیدا نکنند.

پرسش؛آیا کتاب های دیگرادیان سامی نیزمانند قرآن یخ زده است وتغیرناپذیراست؟  

پاسخ: این چهار ادیان آسمانی که به نام ادیان سامی نیز یاد میشوند یکی از دیگر کاپی شده اند اما افراط در دین اسلام بیشتر از دیگر ادیان سامی است.

 

پرسش؛ دراسلام گفته شده که درازدواج رضایت طرفین شرط است. پس چرا محمد “ص” زمانیکه دخترکلان خود را ازدست داده گفته که اگردخترسوم هم می داشتم.او را نیزبه همسری عثمان درمی آوردم!

 پاسخ: زن یک ابزار بوده و محمد هم از این ابزار استفاده کرده چون عثمان مردی صاحب نفوذی بوده و می توانست در تحکیم قدرت محمد نقش داشته باشد. 

پرسش؛ ازدواج ها در زمان محمد ” ص ” نه سیاسی ونه مصلحتی بود. پس این همه ازدواج های متعدد چه انگیزه داشت؟ وچرا پیغمبرما این همه زن گرفته بود؟ 

پاسخ : در این دین زن تنها لذت برای مرد به شمار میرود که حتی قرآن هم 72 حور بهشتی را به مردان وعده داده است.

پرسش؛ محمد “ص” چهارده همسر ،فرزندان و…داشت. لازم بود تا وقتی را با خانواده ای خود سپری نمایند. پس عبادت و اموردینی خود را چه وقت وچه گونه انجام می داد؟ 

پاسخ: زیاد در بستر زنان امور دینی خود را انجام می داد.

پرسش؛ هنگامیکه محمد “ص” به معراج رفت درآنجا زنان را دید که از موی، زبان،سینه ها و…آویزان بودند. تنها زنان بودند که درتحت شکنجه وعذاب قرارداشتند. برخی مرد ها که عامل تجاوز ،جنایت و جنگ ها استند .کجا بودند ؟ چرا ازآلت تناسلی شان آویزان نشده بودند.حتا یک مردهم درآنجا حضور نداشته است؟ 

پاسخ : دین اسلام برای ترساندن و به قید و بند نگهداشتن زن این افسانه را شکل داده است. 

 

پرسش؛ در کشور ما قانون اساسی و قوانین مدنی تصویب شده است. درعدالت چرا ازآنها استفاده نمی نمایند؟ 

پاسخ: هنوز در کشور ما به جای فتاوی مذهبی قانون جاگزین نشده است.

درپایان سخن نظر تان را درباره جدایی دین ازسیاست می خواهم بدانم. هم چنین جمهوری اسلامی گفتن دردی را دوا می نماید؟ 

 پاسخ : جدایی دین از سیاست در یک کلمه به معنی جاگزینی قانون به جای روایت ها و فتاوی نا به هنجار دینی است و گفتن جمهوری اسلامی یک فتنه دیگر برای تحکیم دین به شمار می رود.