گفتار حقیقت!

امین الله مفکر امینی 2019-13-01

 

ما ترس وهراس نداریم زگفتارحقیقت بـه هرکسـی

سکوت درجرم وگناه، رباید جوهرانسان هرنفـسی

حقیقت گفتن عاری زهر تعلق و ذهنی گری بــا ید

که حقیقت نزیبد بر بن ابطال و هم باید و شـــا ید

آنانکه حقیقت گزیدند ورخت بدل کــــردند ورفتنـد

هرگزبربنای باطل وچتردین ومذهب تهمت نبستند

مـا داریم بس نام ونشان این ستاره ها بتاریخ وطن

کـورچشم دل ودیده ایکه دارد باین گفتهءما سوظن

کـه دررهی حق جانها باختندوسنگربدشمنان ندادند

نام نیک خود ها و جوهر انسانی باین بها خریدند

مفــکر پیرو حق پرده در اند ز اهریمنان و ابطا ل

بتـاریخ میهن و بشر درخشند با این فرخنده خصال