گردهمآئی ضد ایرانی در لهستان؛ تروریسم بین الملل است

 

آمریکا برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و به روی کار آوردن رژیمی که نیات وی را در منطقه برآورده کند، از هیچ اقدام غیرقانونی؛ ضد بشری و غیراخلاقی رویگردان نیست. نمونه کودتای ونزوئلا در مقابل ماست. اقدامات آمریکا را میتوان تا حدودی چنین برشمرد.

1- تحریم اقتصادی ایران که شامل همه کالاها از جمله آذوقه و دارو و امکانات پزشکی نیز میشود برضد مردم ایران.

2- جلوگیری از سازوکار مالی جهانی موجود و نظارت بر سامانه سوئیفت برای ممانعت از نقل و انتقال مبادلات ارزی  از طریق بانکهای خارجی و حتی بانکهای ایرانی در خارج از ایران. یعنی آمریکا مانع میشود که ایرانیها پول خود را به ایران منتقل کنند.

3-تحریکات همسایگان ایران بر ضد ایران از جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی بطور مستقیم و پاکستان و کویت به طور غیر مستقیم نه تنها از طریق اقدامات تروریستی و نظامی بلکه پخش شایعات و دروغ بویژه در مورد جنگ ضد بشری یمن.

4-نابودی متحدان ایران که میتوانند در زمان تجاوز امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل به ایران نقش بازدارنده ایفاء کنند، نظیر سوریه، لبنان و فلسطین.

5-ایجاد پایگاههای نظامی در اطراف ایران برای محاصره نظامی ایران و تهدید تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی ایران و تلاش برای تجزیه ایران.

6- ضبط و مصادره اموال ایران در آمریکا که متعلق به کشور و مردم ایران است و نه رژیم جمهوری اسلامی.

7-فشار به متحدان اروپائی برای ضبط اموال ایران و تبعیت از زورگوئی آمریکا.

8- جلوگیری از پرواز هواپیماهای ایران و عدم صدور روادید به اتباع ایرانی و یا با تاخیر بیش از 5 ماه برای آنها.

9- تقویت تروریسم در منطقه و ایران و حمایت از گروه داعش و گروههای تروریستی ایران در خوزستان و بلوچستان و پناه دادن به آنها در اروپا.

10- تقویت تجزیهطلبان ناسیونال شونیست در ایران از طریق دخالت مستقیم اسرائیل و عربستان سعودی برای کمک مالی به آنها تا برای تجزیه ایران آماده شوند.

11- تقویت اپوزیسیون خودفروخته و نوکرصفت نظیر سلطنتطلبان، “مجاهدین خلق”، احزاب کمونیست کارگری هوادار منصور حکمت در تمام سایه روشنهای آنها و جبهه اپوزیسیون “تریبونال لندن” که یار و یاور عربستان سعودی بودند و هستند.

12- تبلیغات سیاسی و ایدئولوژیک نظیر اینکه در صورت تجاوز به ایران باید یک جبهه سومی میان اپوزیسیون ایران تشکیل شود که خواهان سرنگونی رژیم ایران باشد و به آمریکا برای این سرنگونی به عنوان ستون پنجم کمک کند.

13- تقویت این نظریات ارتجاعی که مصادره اموال ایران و غارت آن به علت ماهیت ارتجاعی جمهوری اسلامی حلال است.

14- تقویت این نظریه ارتجاعی که گویا با حضور آمریکا در ایران حقوق بشر تحقق یافته؛ دموکراسی برقرار شده و ایرانیان خودشان میتوانند بر سرنوشت خودشان حاکم باشند و یا حتی امپریالیسم آمریکا با استقرار سوسیالیسم و حکومت “شورائی” در ایران موافق است. در یک کلام امپریالیسم خونخوار آمریکا ناجی بشریت و بهترین جایگزین جمهوری اسلامی است.

15- تقویت تسلیحاتی اسرائیل؛ عربستان سعودی و امارات متحده عربی علیه ایران.

16- دامن زدن به نارضائی گسترده از طریق رسانههای گروهی امپریالیستی در خارج از ایران از “چپ” و راست؛ با توجه به فساد دستگاه جمهوری اسلامی و تحریک و دامن زدن به انقلاب مخملی تا عوامل صددرصد آمریکائی و نوکرصفت در ایران بر سر کارآیند و کشور ایران را دودستی به آمریکا و اسرائیل تقدیم کنند. و حکومتی نظیر حکومت شاه؛ پینوشه و یا محمد بن سلمان سر کار بیاورند.

17- مخالفت با هرگونه کسب دانش توسط ایرانیها؛ چه از طریق قطع ارز دانشجویان ایرانی در خارج؛ چه از طریق ممانعت از دادن پذیرش به دانشجویان ایرانی؛ چه در اثر خرابکاری در پژوهشهای علمی ایران نظیر استفاده از انرژی صلحآمیز هستهای در ایران و کسب فنآوری مدرن در ساختن و پرتاب موشکهای میانبرد و دفاعی و موشکهای حمل ماهواره به فضا؛ ترور دانشمندان ایرانی و سایر خرابکاریها در این زمینه با ایجاد همصدائی با اپوزیسیون خودفروخته و نوکرصفت ایران.

میشود این سیاهه را افزایش داد و دید که امپریالیسم در عرصه اقتصادی، سیاسی؛ نظامی؛ ایدئولوژیک و جاسوسی بر ضد ایران بشدت فعال بوده و این اقدامات را بعد از انقلاب بهمن ادامه داده و در آستانه 40 سالگی سرنگونی شاه و قطع دست امپریالیسم آمریکا از ایران در پی برپائی توطئه جدید است. برای روشن شدن ماهیت اپوزیسیون خودفروخته که تنها راه دفاع از سیاستهای راهبردی امپریالیسم و صهیونیسم را سنگر گرفتن در پشت جنایات؛ تبهکاری و فساد جمهوری اسلامی یافته است، باید به روشنی گفت: میهن ما ایران؛ جمهوری اسلامی نیست. ایران بیش از دوهزار سال قدمت تاریخی داشته و رژیمهای فاسد و مصلح در این سرزمین بر سر کار آمده و رفتهاند. ایران به عنوان یک کشور مستقل و دارای حقوق ثبت شده در سازمان ملل از این رویدادها سربلند بیرون آمده از حق و حقوقی برخوردار است که همه باید به آن احترام گذارده و از نقض آن خودداری کنند. به بهانه ارتجاعی بودن یک رژیم نمیشود اموال مردم  یک کشور را ضبط کرد و بالا کشید و نمیشود راهزنانِ جهانی را؛ در نقض همه ضوابط بینالمللی با الهام از کینه واقعی ضدرژیمی و یا “کینه ضدرژیمی” محق جلوه داد. اپوزیسیون خودفروخته ایران که خودش را برای همدستی با امپریالیسم در پشت این کمکهای ایدئولوژیکِ اطاقهای فکری امپریالیسم و صهیونیسم مخفی میکند، هدفش برقراری دموکراسی و آزادی و یا تحقق حقوق بشر در ایران نیست. هدف آنها حراج ایران است تا این واماندگان بتوانند حقوق بازنشستگی خود را از سازمانهای جاسوسی بگیرند. به این جهت مسئله خواست سرنگونی آنها به دست امپریالیسم و صهیونیسم فاقد یک مضمون انقلابی؛ دمکراتیک و میهنپرستانه است. آنها با خواست سرنگونی خویش در کنار نتانیاهو و ترامپ قرار دارند و نه در کنار خلقهای سرنگونیخواه ایران که آهنگ آن دارند انقلاب شکوهمند بهمن را از تعمیق بیشتری برخوردار کرده و سوءاستفادههای از آن را خنثی کنند. ایران نمیتواند به عقببرگردد فقط باید به جلو برود و انقلاب بهمن را با انقلابات بهتری جایگزین کند. مردم ایران از تلاش باز نمیمانند، ولی گماشتگی اجانب را نمیپذیرند. برای مردم ایران مضمون سرنگونی رژیم با مضمون سرنگونی نتانیاهوئی اپوزیسیون خودفروخته ایران فرق دارد.

هم اکنون یک گروه اقدام در لهستان با ابتکار آمریکا علیه ایران علم کردهاند. آمریکا از کشورهای مختلف دعوت میکند در این اجلاس بر ضد ایران و سرنگونی این رژیم شرکت کنند. تصورش را بکنید که این اقدام آمریکا برضد منشور سازمان ملل متحد و راهزنانه و غیرقانونی است و برضد یک عضو رسمی سازمان ملل؛ آشکارا به توطئه فرا میخواند. آمریکا میخواهد با لشگرکشی و جمعآوری مزدور؛ نشستی در مقابل سازمان ملل متحد بهوجود آورد که تنها نیات آمریکا را مورد تائید قرار دهد. این روش یک قلدری آشکار و سیاست مافیائی بینالمللی است.

وزیر امور خارجه آمریکا، در بدو امر اظهار داشت: “…کار این گروه بازبینی و نظارت بر اجرای همه سیاستهای آمریکا در ارتباط با ایران خواهد بود.”.

گروه اقدام به رهبری شخصی به نام “برایان هوک” آغاز به کار کرده است. وظیفه این گردهمآئی ضد ایرانی و ضد منشور سازمان ملل متحد؛ آنطور که گفتهاند، چنین است: “منزوی کردن ایران؛ و تصویب برنامههائی برای تسریع تحریمهای اقتصادی”. این آقا؛ جمهوری اسلامی را به خشونت علیه آمریکا و متحدانش متهم کرد و گفت: “مسئله بسیار فراگیر است و [این گروه] مسایل مربوط به ایران اعم از تروریسم؛ تامین مالی تروریسم؛ خشونت در دریا؛ اشاعه موشکی؛ نقض حقوق بشر و مسایل متعدد دیگر در باره ایران را پوشش میدهد.”. وی اضافه کرد: “راهبرد جدید دولت ترامپ اتخاذ رویکرد[جامع] در قبال ایران برای پرداختن به تمامی [تهدیدها] از جانب این کشور علیه منافع آمریکا و متحدانش است. و کارهای این گروه به هماهنگسازی کارهائی که لازم است در سراسر قوه مجریه در باره ایران انجام شوند، کمک خواهد کرد.”.

برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران همچنین در مصاحبه ای اختصاصی با شبکه العربیه ضمن تاکید بر اینکه «ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است»، گفت بانک های بینالمللی از معامله با تهران میترسند.

به نوشته العربیه او در مورد قصد آمریکا برای تسریع به صفر رساندن صادرات نفت ایران و تضمین ثبات بازار نفت صحبت کرد.

هوک پیشتر در روز دوشنبه هشدار داد که تجارت با جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به معنای تامین مالی تروریسم باشد.

وزارت خارجه ایالات متحده در پیامی در توئیتر به نقل از آقای هوک نوشت: «وقتی شرکت‌ها با رژیم ایران تجارت می‌کنند، احتمال دارد تروریسم را، شاید در خاک خود، تامین مالی ‌کنند.»

در ادامه این پیام آمده است: «هدف تحریم‌های ما محروم کردن رژیم از توانایی صدور تروریسم است. ما در مورد دور زدن تحریم‌ها هوشیاریم و منعی برای توقف آن نخواهیم داشت.»

دولت آمریکا اردیبهشت ماه سال 1397اعلام کرد که ایران با ادامه برنامه موشکی و رفتار بی‌ثبات کننده خود در منطقه روح برجام را نقض می‌کند و از این رو واشنگتن از آن خارج می‌شود.

وزیر خارجه ایالات متحده با اشاره به نشست اقدام در لهستان گفت: «ما ائتلافی هماهنگ و پویا برای مقابله با تهدید جمهوری اسلامی و حمایت از آمال و آرزوهای مردم ایران تشکیل داده‌ایم».

مایک پمپئو پیشتر و در جریان سفر اخیر خود به 8 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، خبر داد که کنفرانسی با هدف مقابله با تهدید‌های جمهوری اسلامی در لهستان تشکیل خواهد شد. این نشست قرار است روزهای ۱۳ و ۱۴ فوریه(۲۴ و ۲۵ بهمن) در ورشو برگزار شود.

سیاستمداران اتحادیه اروپا که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتهاند پرسشهایی پیرامون هدف اصلی کنفرانس ۱۳ و ۱۴ فوریه 2019 را مطرح کردند، و گفتند با شتاب برگزار می شود و اشاره کردند که به نظر نمیآید ایران جزو مدعوین باشد. یک مقام اتحادیه اروپا گفت فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی بلوک به علت مشغلههای دیگر در کنفرانس حضور نخواهد داشت.

امپریالیسم آمریکا نشستی از دشمنان ایران به رهبری اسرائیل و عربستان سعودی در لهستان بدون شرکت ایران تشکیل میدهد تا برای سرنوشت مردم ایران تصمیم بگیرند. روشن است که این تصمیمات راهزنانه؛ تبهکارانه؛ غیرقانونی و برای برهم زدن نظم کنونی جهان و تثبیت قلدری امپریالیسم آمریکا برپا شده است. اپوزیسیون خودفروخته ایران در این مجمع حتما شرکت دارد و به عنوان شاهد برای ترامپ خوشرقصی خواهد کرد. آیا میشود از این اقدامات تروریستی در منطقه و در جهان حمایت کرد؟. برپائی نشست اقدام در لهستان پاسخی به سیاست شکست خورده صدور داعش به سوریه و ایران است. ولی خلق ایران علیرغم همه نفرتی که از مافیای حاکم در ایران دارد حاضر نیست کشورش را به آمریکا و اسرائیل بفروشد و آنرا طعمه داعش گردانده و از تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی ایران صرفنظر کند. حزب کار ایران(توفان) این اقدام امپریالیسم آمریکا را که جهان را به جنگ قبیلهای و به پرتگاه جنگ جهانی میکشاند تروریسم آشکار میداند که صلح جهان را تهدید میکند. برای نابودی تروریسم و جنگ؛ برای نابودی فقر و فلاکت؛ برای نابودی فساد و دزدی و ممانعت از رویکار آمدن رژیمهائی نظیر جمهوری اسلامی؛ وهابیستهای عربستان سعودی؛ بولسونارو در برزیل باید مبارزه علیه امپریالیسم و صهیونیسم و افشای توطئهها و دسیسههای آنان را تشدید کرد.

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)