کسر بودجه چست چگونه رخ میدهد

نوشته کریم پوپل

مورخ 03.06.2019

 

کسر بودجه یا Deficit : دولت یا هر نهاد دیگری که بیش از درآمد خود پول خرج کند کسر بودجه گفته میشود. ویا نهادکه کمتر از عواید داده شده ویا مصارف بشتر از عواید گردیده در نتیجه کسر بودجه رخ می دهد.
یا به عباره دیگر عدم سیستم مالیاتی مناسب ، عدم کارکنان مسلکی ، رشوه خوری در سیستم مالیاتی  ، عدم رسیدن بودجه به وقت معین ، مشکلات مالي، عدم همکاري مردم با دولت ، تورم تشکیلاتی ، ممانعت مذهبی  ، عدم امنیت ، فقدان سازمان صحيح ادارات ، عدم پراخت قرضه بانکی به موقع باعث تنزیل در عواید گردیده موجب کسر بودجه می گردد.

وقتي که سازمان اداري موجوده از نقطه نظر تشکيلات وپرسونل قادر به اجراي وظايف نبوده ودولت براي ازبين بردن اين نقيصه کارکنان جديدي را استخدام نمايد دراثر اين استخدام اضافي کارکنان مصارف اداري ومصارف معاشات بلند رفته وتورم تشکيلاتي وجود داشته ودر نتيجه بودجه دولت به کسر مواجه مي شود. همچنان کسر دربودجه بنابر عوامل اداري نيز وقتي بوجود مي آيد که بنابر ضعف ساختمان اداري عوايد دولت کمتر از از اندرازه عوايد واقعي درهمان سال مالي دريافت گرديده وعوايد دولت به سال مالي بعدي به تعويق افتاد دراين صورت نيز عوايد دولت نظر به آنچه که پيشبيني شده کمتر گرديده ودر نتيجه يک کسر در بودجه به وجود مي آيد.کسر بودجه همچنان وقتي بوجود مي آيد که در نتيجه تقلبات مالياتي وفرار از پرداخت ماليه عوايد دولت تقليل يابد.باعث کسر بودجه ميگردد.
کارکنان دولت که جهت اخذ مالیه توصیف شده اند به نسبت رشوه خوری و دروغ مالیه که مثلاً ۲۰۰۰۰۰ شود بالااثر رشوه خوری به ۵۰۰۰۰ رسانیده دولت  ۱۵۰۰۰۰ضرر می کند. در نتیجه اصول مالیاتی از میلیون نفر دولت به میلیونها افغانی را از دست داده کسر بودجه بوجود می اید.
.
عوامل کسر بودجه
۱. تورم تشکیلاتی 
۲. تورم تولیدات نبودن بازار
۳. عقب مانی پلان به نسبت عدم امنیت
۴. عدم اداره درست در سیستم مالیاتی 
۵. ضعف سیستم مالیلتی 
۶. عدم رسیدن بودجه در وقت معین که باعث اخلال کار شود
۷. عدم پراخت قرضه بانکی به موقع
۸. فرار از پرداخت مالیات و یا سایر 
۹. عدم عوايد دولت به موقعي معينه پيشبيني شده
۱۰. بازده ناقص
۱۱. عدم صلاحيت وغير متخصص بودن کارمندان ادارات که ماليات حصول مي کنند باعث تقلب وفرار از ماليات ورشوه گيري به طرق مختلف دربين موديان مالياتي .
۱۲. تغييرات تحولات وضع اقتصادي عوايد ومصارف کشور اثر تغیرات در اقتصاد کشورهای دوست .

۱۳. خشکسالی
علاج کسر بودجه 
تکرار کسر بودجه در سال بعدی مربوط به عامل است که در سال آینده درست مدیریت شود. تعادل اسعار، بودن امنیت تعادل بازار از عوامل شدید است که بودجه دولت را صدمه می زند. ولی به هر صورت پیشرفت ترقی یک کشور تا حدودی از کسر بودجه جلوگیری می کند. با وجودیکه کسر بودجه در مترقی ترین کشور رخ می دهد.      

.