کاش نبودی

امین الله مفکرامینی 2017-13-09

کـاش نبودی به چمن جـزنوای بلبل شیرین سخن

که دلم گرفته بس ز نوا هـــای هـــر زاغ وزغن

گلان پــژمرده وغنچه ها زخـــنده بسته دهــن

بلبللان ماتم گرفته زغم شاخه های خشک چمـن

قیامت به پا بر خاسته است به باغ و بستان وطن

که دلقک ها جا دارند به صریرعلــم و هنــروفن

اهل علم وهنر وفرهنگ زار وزغـــم سربه یخن

مرغان آزاده رخت سفربسته وبمُلـک غیرمسکن

مفــکررا چسان زخمه نباشد جسم و جا ن وتن

که نسیم دل انگیــزوطن دهد بوی گنداب و لجن