چند وصله پينه بر ضرب المثل

“دل تنگ نباشد جاى تنگ نيست”
تعصب نباشد چنين جنگ نيست

“اجل گرفته ميرد، نه بيمار سخت”
دروغست بميرد بد اقبال و بخت

“همه را مار خورد و ما را بقه ى كور”
واى از اين بخت بد و طالع شور

“به لق لق سگ دريا مردار نمى شود”
با خاين و جانى وطن گلزار نمى شود

“قصاب كه زياد شد گاو مردار مى شود”
وزير و وكيل مملكت جنايتكار مى شود

“شوله ات را بخور پرده ات را بكن”
تو احتياط مال نا برده ات را بكن

“همان خرك، همان درك است”
اى هموطن ! درد ما مشترك است

“چون زير كاسه كدام نيم كاسه است
پس همان آش و همان كاسه است”

زبير واعظى