چرا و چگونه طالبان و داعش در حمله با بعضی از ولسوالی موفق می گردند

نوشته کریم پوپل

2 سرطان سال 1394

جنگ افغانستان یک جنگ استخباراتی , جنگ داخلی , و روانی است که توسط کشورهای غرب و اعراب طرح شده به پاکستان تسلیم داده میشود. بدین لحاظ طراحان جنبش طالب داعش القاعده وغیره با تخریب اذهان و روان مردم بخصوص مدافعین کشور می پردازند. پاکستان که یگانه دروازه عبوری پلانهای خارجی میباشد ازین موقف نغع گزافی برده این سلسله تا اکنون ادامه دارد. اداره کنندگان مخالفین دولت افغانستان طی 36 سال تجارب کافی در مورد جنگ با افغانها دارد. آنها از ضعف های ما در جنگها استفاده می نمایند. علاوه بر این عدم اداره و مدیریت درست , عدم رسیدگی به موقع برای سربازان , عدم کشف 100 فیصد , عدم اعمار سنگرهای قوی و قلعه , عدم رسیدگی به زندگی شخصی سربازان و افسران , عدم دادن مورال قوی و مفکوره عشق به وطن , نهادهای دیگری است در شکست سربازان اثر مستقیم دارد.
قوای مسلح افغانستان جدید التشکیل بوده تا هنوز طوری که لازم است مجهز نگردیده است. ولی در عملیاتهای نظامی همیشه موفق بوده تلفات سنگین بر دشمن وارد نموده است. دشمن در عملیاتهای روبرو مقابله نتوانسته معمولا بالای قطعات کوچک و پوسته های بدون ارتباط که در قریه جات و ولسوالی ها قرار داشته باشد حمله می نمایند تا از این طریق اردو مارا ضیعف سازد. 90 فیصد پوسته های کوچک به اثر نرسیدن کمک به موقع شکست خورده محافظین آن سر بریده شده اند.
یکی از خصوصیت ناکامی سربازان افغانی اینست که ملت افغانستان دین و مذهب را مقدم تر از وطن ترجیع می دهند . دشمنان در موقع حمله یا قبل از حمله توسط این سلاح مورال دفاعی سربازان را ضعیف ساخته تعداد از سربازان را بالای یک دیگر مورد استفاده قرار می دهند.

دور افتادن پوسته با موجودیت سنگرهای ضیعف نیز یکی از خصوصیات است که دشمن موقع می یابد تا اولین حمله دسته جمعی را بالای یک پوسته ضیعف نماید بدین ترتیب ارتباط پوسته هارا قطع نموده بالای هریک جدا گانه حمله می نمایند. تا انکه به محل قومانده می رسند. معمولاً طالبان قبل از حمله طور انفرادی و یا دسته جمعی به سربازان اطلاع می دهد که در وقت حمله بالای آنها فیر نکنند اگر فیر کردند سر آنها را جدا خواهند نمود. هکذا توسط تبلیغات ذهنیت سربازان را تغیر داده به آنها چنین وانمود می نمایند که طالبان یا داعش مسلمانان سچه وخالص بوده دولت افغانستان دست نشانده , سربازان آن مزدور و معاش خور خارجیان است. آنها از اسلام دفاع ننموده بلکه با عیسویان همدست شده با مسلمانان می جنگند. این گونه تبیلغات در لحظات که سربازان از حریم وطن خود ومردم خود دفاع می کنند تاثیر ناگواری می نماید.

لازم است کارکنان سیاسی توسط کار سیاسی به سربازان به فهمانند که دولتها هیچ وقت تنها فعالیت ننموده بلکه تحت یک اصول با کشورهای جهان ارتباط دارند کمک می گیرند و می دهند   قرضه می گیرند و می دهند . از طرف دیگر مطابق به قوانین بین المللی کشورهای قوی الاقتصاد کشورهای عقب مانده را کمک های اقتصادی و نظامی می نمایند. چون افغانستان فابریکه سلاح سازی ندارد لازم است سلاح خودرا از چندین طریق بدست آورند.

                   پوسته مسلکی  و فنی                                              پوسته غیر فنی و مسلکی

دشمنان در اولین حمله بالای قطعات اردو ما چه می کنند؟؟؟
طالبان قبلا اطلاعات دقیق بدست می آورند که کدام پوسته محل خوب برای حمله میباشد. اولین حمله خودرا بالای پوسته های می نمایند که مجرا باز سنگر خراب و عسکر کم داشته باشد. زیاده عملیات در شب صورت می گیرد. در اولین لحظات عملیات از کلمات اله اکبر با آوازهای بلند استفاده نموده پوسته را طور خیلی شدید مورد حمله راکت هاوان ماشیندار ثقیل و خفیف قرار داده گروه از آنها یک حمله خیلی سریع را بالای پوسته انجام می دهند. این حمله در زمانی کوناه است که سربازان خویشرا از حملات راکتی و هاوان اخفا می نمایند. در یک لحظه کوتاه بالای سر آنها دشمن می رسد. مثال خوب این شکل عملیات شب است که در سال 1994 قطعات اردو پاکستان بالای 120 پو سته مجاهدین در قندهار حمله نموده قندهار را به طالبان تسلیم نمودند. اردو پاکستان از این تاکتیک در شب سال 1996 بالای پوسته های مجاهدین در سروبی استفاده نمودند. طالبان داعش تا اکنون از این تاکتیک استفاده می نمایند.
دشمنان به پوسته های که دارای سنگرهای سربسته و دیوارها اند برای حمله بالای آنها تدابیر دیگر را اتخاذ می گیرند .درین گونه پوسته های که در همواری قرار داشته باشد اکثر با موتر پر ازمین و یا انتحاری دیوار تعمیر را سوراخ می نمایند. در اراضی مرتفع از تاکتیکهای فیر هاوان توپ و حمله راکتی استفاده می نمایند.

 در صورتیکه در محل قومانده ولسوالی و یا پوسته ها افراد خائین را بخود جذب نموده باشند کوشش می نمایند که حمله اولی را بالای محل قومانده نمایند تا ارتباط میان سایر پوسته ها از بین رفته در یک لحظه کم آنها را شکست دهند. پوسته های که مقاومت می نمایند دشمن راه اکمالاتی را مسدود ساخته بالای آنها عملیات را شدید می سازد تا مرمی و مهمات آنها ختم شود پس از ختم مهمات آنرا بدست می آورند . طی سالها در هرسه موارد واقعه رخ داده است. طبق اطلاع طلوع نیوز 400 طالبان خارجی ولسوالی چهاردره قندوز را فتح نمودند . در حالیکه تعداد محافظین این ولسوالی 700 نفر بودند. علت شکست آن مربوط به موضوعات فوق ارتباط دارد.
راه حل
1. با سربازان کار سیاسی شود تا هر سرباز بداند که یگانه محافظ ناموس و حفاظت وطن سرباز دولت است.
2. وطن مقدم تر از هرنوع مفکوره سیاسی مذهبی دینوی و ملیت است.
3.سربازان معتقد شوند که آنها مسلمان بوده در یک دولت اسلامی خدمت می کنند.
4.کشف درست پلان تدابیر غرض حملات احتمالی دشمن باید گرفت.
5. اداره سالم مدیریت درست از وزارت تا پوسته
6. کمک بموقع عاجل وسریع
7. ساختن سنگرهای قوی سر پوش شده با دیواری های قوی بدون مجرا عبوری
8. خطوط ارتباطی وکمک باید خیلی مستحکم و سنجیده شده باشد.
9. استخبارات قوی و استفاده از وسایل پیشرفته
10. تاسیس قطعات ملیشه و قومی
11. تقسیم نمودن افغانستان 7-8 زون نظامی , قرار دادن این زونها در تحت اداره متجربترین جنرالان جنگی افغانستان
12. استفاده اعظمی از قطعات خارجی , کشورهای منطقه
13. قرار دادن پوسته ها در حفاظت قطعات هوائ تجار  ;نشان داد که طیارات هلیکوپترو جت در قلع وقمع دشمنان وطن 50 فیصد موفقید را می دهد. 60 فیصد جلوگیری از کشته شدن سربازان در پوسته ها میشود. نمونه این اظهاردرعراق و شهرکوبالی امتحان بزرک برای نظامیان خواهدبود.