چرا قتل های زنجیره ای ؟

                   نوشته ی فروغی

    قتل های ناجوانمردانه ی جنرال عبدالرازق و جبارقهرمان که هردو از محبوبیت بی مانند میان مردم ، بخصوص هموطنان قندهاری و هلمندی ما برخوردار بودند ، می تواند از اولین ثمره های مذاکرات میان زلمی خلیل زاد با مقامات طالبان و حامیان پاکستانی شان به حساب آید .

    طوری که معلوم است هم خلیل زاد ، هم پاکستان ، هم طالبان و هم حاکمان بی کفایت کابل ، همه ، حضور و پروازعقابان آزادی چون جنرال رازق و جبار قهرمان را در افغانستان تحمل ندارند .

    آنان آسمان افغانستان را بی ستاره آرزو داشته ، بخوبی می دانند که در درخشش ستاره هایی چون جنرال عبدالرازق فرمانده شجاع ، ضد ترور ، ضد جنگ و ضد بیگانه گان متجاوز ؛ آرزوهای اهریمنی شان هرگز برآورده نمی گردد .

   زیان های جبران ناپذیراینگونه ترورهای نا جوانمردانه، بازهم به مردم برمی گردد.

   حالا اهریمنان سیاه دل ، درپهلوی کشتارهای گروهی مردم و سربازان ما ، عقابان بلند پروازِما را نیزبال و پرشکسته ، میخواهند آسمان ما را تیره ، بی ستاره و خالی ازعقاب سازند .

   واما تا دیر نشده است و تا آسمان ما بی ستاره و بی عقاب نشده است ، باید متحد تر و همصداتر شده ، دربرابرهمه ی توطئه گران ، قاتلان ، دزدان و فاسدان بایستیم و با مشتی واحد برای وطنی واحد و آزاد برزمیم .

باوردارم دولت ناکاره ی کابل ، نه توان تأمین امنیت جان و مال مردم و قهرمانان مردم را دارد و نه اراده و نیت آن را .    فروغی