چرا رئیس سی آی ای در برابر وسایل اطلاعات جمعی حضور نیافت؟

فرهاد

هرکه پا کج مینهد خون دل ما میخوریم

شیشه ناموس عالم را در بغل داریم ما

بیدل

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه طی صحبتی که در جلسه شورای وزیران داشت از سفر و صحبت های رئیس اداره سی آی ای در چند روز گذشته در کابل یاد آوری نمود. مردم وآگاهان امور علت ظاهر نشدن رئیس اداره سی آی ای را درحضور وسایل اطلاعات جمعی چنین بیان داشته اند .

ثمره بازی های شانزده سال گذشته سران قصر سفید متحدین جهانی و منطقه ای آن در مبارزه با تروریزیم مواد مخدر احیا وبازسازی ایجاد حکومت داری خوب دفاع از حقوق بشر زن ،افزایش هزاران تن مواد مخدر ، غارت به ارزش هزاران میلیارد ثروت های مادی و معنوی کشور غصب میلیون ها جریب بواسطه غاضبین ، حیف و میل هشتاد فیصد ده ها میلیارد دالر که زیر نام کمک به مردم افغانستان سرازیر شد تجاوز بالای کودکان و زنان،کسر بیلانس تجارتی  واردات نود وپنج صادرات پنج فیصد عدم تطبیق پلان های انکشافی وزارت خانه ها افزایش فقر،بیکاری ، دامن زدن انواع خشونت های خانوادگی ،خصومت های قومی ، لسانی ،سمتی ،مذهبی ،حزبی ،تنظیمی ،قانون ستیزی ومردم ستیزی ،زن ستیزی ،فرهنگ ستیزی ،افزایش جنگ های خونین ،گروهی ،آدم ربائی ،سرقت های مسلحانه ،ماین گزاری روی جاده مسلط شدن سران گروه ها که به مافیای مواد مخدر ،اقتصادی ،غاصبین میلیون ها جریب زمین ،حیف و میل ده ها میلیارد دالر ،قاچاق آثار باستانی ،سنگ های قیمتی ،استخراج غیر قانونی هزاران معادن ،قطع هزاران کیلومتر جنگلات مثمر و غیره متهم میباشند سبب شده اعتبار دولت و سران آمریکا و متحدین جهانی آنرا در جهان بی اعتبارشود میافزایند جای تاسف است که هنوز هم سرا متذکره از انجام اعمال هفده سال گذشته خویش درس عبرت نگرفته میخواهند با انجام بازی های ریاکارانه ونشر اخبار گراه کننده فضای کشور ما را دگرگون جلوه دهند و خودرا موسیچه بیگناه معرفی و عاملین جنایات فوق ذکر مزدوران گوش بفرمان یعنی داعش،طالب،القاعده و غیره را معرفی نمایند تا بتوانند با وارد کردن فشار های اقتصادی ،نظامی ،سیاسی ،فرهنگی از این بیشتر مردم ما را ناتوان و از پا در آوردند .کشتار و گروگان گیری صدها تن زنان موی سفیدان ،کودکان بی گناه در قریه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل مشت نمونه خروار از جنایات فوق میباشد.  

منحیث یک شهروند افغان بخود حق میدهم که برای سران قصر سفید خاطر نشان سازم که در این مسیر خونین روان هستید راه ترکستان است نه راه نجات افغانستان اگر عاقلانه غرض تجدید آن تصامیم اتخاذ نه نمائید برعلاوه اینکه میلیون ها مردم افغانستان را به گورستان سوق خواهید نمود.منحیث یک کشور مقتدردر جهان شکست های ننگین نصیب تان خواهد شد.

به امید آن روز که رئیس اداره سی آی ای که نقش اساسی در اتخاذ تصامیم سیاست خارجی آمریکا دارد در سفر اخیر خویش از ثمره بازی های گذشته درس عبرت گرفته باشد تا برای نجات کشور و مردم ما تصامیم عاقلانه و واقع بینانه را اتخاذ نمایند.