چرا داعش تهدید برای جهان؟

فرهاد

همه جا دوکان رنگ است همه رنگ میفروشد

   دل من به شیشه سوزد همه سنگ میفروشند

به دوکان بخت مردم کی نشسته یا رب

   گل خند  میستاندغم وجنگ میفروشد

فانی

بتاریخ2/1/1396کنفراس به اشتراک نمایندگان شصت کشوروسازمانها در واشگتن زیر نام مبارزه با داعش دایر اشتراک کنند گان دیدگاهای خویش را چنین بیان داشتند.

وزیر دفاع آمریکا برنابودی داعش تاکید نمود. سر دبیر ناتو از اشتراک کنندگان خواست که هم بستگی  خویش رادر مبارزه بر ضد داعش حفظ نمایند . صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان ازبی میلی سران حکومت پاکستان در مبارزه با ترورستان آوری نمود و نقش سازمان ناتورا در مبارزه با هراس افگنی اثر گزار خواند. اشتراک کنندگان با تصویب قطع نامه داعش را  بزرگترین تهدید برای جهانیان خوانده خواهان مبارزه بر ضد آن شدند.

آگاهان امور و مردم از طریق وسایل اطلاعات جمعی محافل ومجالس دیدگاهای خویش را چنین بیان داشته اند.

وحید مژده میگوید:گروه داعش یک پروژه آمریکایی بوده غرض جبران شکست خویش که در کشورهای عراق، سوریه مواجه شده اند گروه متذکره را بخاطر وارد کردن فشار به کشورهای روسیه، چین ، ایران ونا امن ساختن آسیای میانه حمایت نموده اند.می افزاید زمانیکه مسئولین امنیتی غرض استجواب     به ولسی جرگه از ناحیه افزایش جنایات خونین در ولایت ننگرهار خواسته شدند. یک تن از اعضای ولسی جرگه گفت مسولین متذ کره برای ما گفت گروه داعش بخاطر انجام فعالیت برضد کشور ما افغانستان ایجاد نه گردیده ازاین لحاظ به ضرر کشور ومردم ما نمیباشد در حالیکه چند مرتبه ظاهرأ قدیر معاون ریاست ولسی جرگه از ناحیه انجام جنایات خونین داعش از جمله کشتار مردم بی گناه زنان، موی سفیدان ، کودکان اظهار نگرانی نمود و عد ه از مقامات ذیصلاح دولتی را در همکاری با آنها متهم نمود مسئولین بخواست وصدای آن توجه نکردند در ادامه گفت

جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری جابجا نمودن هزاران تن  گروه داعش را در ولایات شمال بزرگترین خطر برای مردم شمال خواند. عطا محمد نور والی ولایت بلخ ادعا نمود که عده از مقامات ذیصلاح غرض نا امن ساختن ولایات شمال گروه داعش را همکاری مینمایند. از اینکه سران حکومت وحدت ملی بدون نظر سران آمریکا کدام کاری را انجام داده نمیتوانند با اظهارات ریا کارانه رفع مسئولیت نموده و مینمایند.

عده دیگرتدویر کنفراس متذکره را دادن مشروعیت برای کشورهای که در افغانستان حضور نظامی دارند خوانده تا کشورهای متذکره هرچه بیشتر دلشان خواست زیر بهانه مبارزه با داعش انجام دهند نه بخاطرنابودی داعش!

میافزایند اگر چنین نیست چرا کشورها ازجمله فدراتیف روسیه، چین وایران که از ناحیه گسترش داعش سخت نگران بوده در جلسه متذکره دعوت نشدند، بعضی ها رهبری ضعیف متهم به فساد و کشکمش های قدرت طلبی حکومت وحدت ملی ومداخله صریح ادارات استخباراتی کشورهای منطقه وجهان را در امور داخلی کشورما بخاطر دستیابی به ثروت های مادی و معنوی کشورهای آسیای میانه ،خاور میانه ،ومسلط بودن مافیای مواد مخدر، اقتصادی، عاملین فساد گسترده، غاصبین میلیونها جریب زمین دامن زدن انواع خشونت های خانوادگی، خصومت های قومی، لسانی ،مذهبی ،حزبی ، گروهای غارتگر، جنگ افروز، زورمندان محل، قانون ستیزان، مردم ستیزان، فرهنگ ستیزان،زن ستیزان در کشور وقدرت وعاید سرشار از ناحیه کشت وقاچاق هزاران تن مواد مخدر، استخراج غیرقانونی وغیر فنی هزاران معادن، قطع هزران کیلومتر جنگلات مثمر وغیره مثمر، قاچاق صدها هزار تن سنگ های قیمتی، آثار باستاتی، عدم حمایت از تولیدات داخلی، لیلام نمودن هزاران دستگاه های بزرگ و کوچک دولتی ومختلط که میلیونها کارگران ماهر را بی سرنوشت و ده ها هزار موسسات تولیدی خدماتی وتجارتی ورشکست ساخت بهترین بستر آموزش وپرورش داعش وسایر گروه ها جنایت کار در کشور خوانده اند.

مردم میگویند ثمره همچو جلسات کنفراس ها ازجلسه اول بن تا به حال در داخل وخارج کشورتدویر گردیده افزایش هزاران تن مواد مخدر، جاری شدن سیل های خون، جنایات ازجمله آدم ربائی، سرقت های مسلحانه، ماین گزاری روی جاده، تجاوز بالای یک عده کودکان و زنان، فقر و بیکاری، بیماری، پناهجویی و مهاجرت به کشورهای جهان ومبدل شدن افغانستان به پایگاه مافیای بین الملی مواد مخدر، میدان نبرد، آزمایش انواع ایدولوژی ها وسلاح های پیشرفته زمینی وهوایی بازار مصرفی، تهیه کننده مواد خام کشورهای منطقه وجهان بوده با تأسف میلیونها هموطنان قربانی گوشت دهن

توب ومواد سوخت جنایات فوق ذکر بوده و میباشند سه میلیون تن بشمول زنان، کودکان به مواد مخدر مبتلا بیش از هفتاد فیصد مردم را امراض های فزیکی و روانی تهدید کشورما در ردیف هشت کشور فاسد جهان معرفی گردیده است انجام جنایت خونین در چهارراهی دهمزنگ شهر کابل در برابر تظاهرات جنبش روشنایی . رها کردن ولسوالی سنگین را که بزگترین مرکز کشت وپروسس مواد مخدر میباشد توسط نیروهای اردو و پولیس بدون جنگ برای طالبان داخل شدن یک گروه ملبس با یونیفورم نظامی به تاریخ 3/1/1396 در سرک 13 وزیر اکبر خان شهر کایل داخل خانه یک تجار شده پسر هفده ساله آنرا اختطاف نمودند!

بالای یک دختر هفت ساله تجاوز در ولایت بدخشان که شفاخانه نسائی ولادی بدخشان آنرا نیز تأیید نموده دخترک به امراض روانی مبتلا گردید. پولیس بجای شخصی که دخترک بالایش دعوا نموده بود پدر دختر را به انجام تجاوز متهم وگرفتار نموده. پدر دختر گرفتار ی ومتهم شدن به تجاوز بالای دخترش را یک توطئه ودسیسه خوانده است اثبات ادعای ماست.

سیگار یا اداره ویژه بررسی آمریکا در رابطه به افغانستان در گزارش اخیرش رهبری ضعیف دولت گسترش فساد در اردو را عامل دشواری های موجود در افغانستان خوانده میافزاید موجودیت یک عده جنرال های فاسد در ارگان های که  آذوقه و پول های سر بازان را دزدیده به جیب میزنند و شامل ساختن قطعات نظامی خیالی را در تشکیل اردو نیز علت دشواریهای موجود در کشور خواند.یک گزارش سران حکومت نظامی پاکستان بدست طلوع نیوز افتاده نشان میدهد که سران هراس افگنان از راهای قاچاق مواد مخدر، آدم ربائی، اخاذی های غیر قانونی، پول شویی، پول های گزاف را بدست میاورند به نسبت تهدید هراس افگنان وگسترش نا امنی ها در ولایات بغلان هشتاد مکتب در ولایت هلمند149مکتب مسدود صدها هزار تن شاگردان از مزایایی تعلیم وتربیه محروم ساخته شده اند. بازیهای مسخره آمیز ولسی جرگه زیر نام استیضاح وزارت دفاع، داخله رئیس امنیت ملی نشان داد.که بیش از هفتاد فیصد اعضای  وکلا به اشاره بازیگران عمل مینماید.نه به اراده واقعی مردم.

عبدالجبارقهرمان افزایش جنایات خونین را در کشور راه اندازی جنگهای تحمیلی نیابتی از خارج توسط ادارات استخبارتی کشور های بزرگ توسعه طلب ومنطقه خوانده میافزاید درین جنگ تجاوزکارانه مردم ما مواد سوخت وگوشت دهن توب بوده کدام سودی ندارند وسران حکومت وحدت ملی از جمله محمد اشرف غنی دست شان بسته بوده کدام کاری را انجام داده نمیتوانند.

راضیه سادات منگل عضوولسی جرگه میگوید

پسروزیردفاع به نسبت سخنان که در مورد وزیر مذکور در جلسه استیضاح گفته بودم از طریق فیس بوک خویش مرا تهدید نمود عده از اعضای ولسی جرگه انجام این کار را توهین به پارلمان خوانده اند.

عبدالطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی خط تحمیلی دیورند را مرز رسمی بین افغانستان خواند مردم اظهارات خصمانه خائنانه وی را دامن زدند انواع خصومت ها از جمله قومی و سمتی خوانده میافزایند این گماشته گان اجانب با یاوه سرایی ها نمیتوانند سر نوشت ده ها میلیون برادران پشتو و بلوچ آن طرف خط دیورند را رقم زنند زیرا که تعیین سرنوشت به اراده اکثریت آنها میباشد دعوت در سومین نشست مسکو که چند یوم بعد به اشتراک کشورهای منطقه در رابطه حل منازعه افغانستان تدویر خواهد شد توجه جهانیان را به خود جلب کرده . مردم وآگاهان امور را عقیده برآن است تا زمانیکه فشارهای نظامی، مالی، اقتصادی، سیاسی بالای تمویل وتجهیز آموزش وپرورش دهنده گان، تروریستان، هراس افگنان آورده نشود و مبارزه جدی بر ضد مواد مخدر صورت نگیرد نمیتوان به تدویر همچو جلسات امیدوار بود.

خلاصه اینکه مردم وآگاهان امور علت افزایش دشوری ها وجنایات خونین فوق ذکر را انجام بازیهای ریاکارانه دوگانه وخصمانه کشورها ادارات استخباراتی کشور های توسعه طلب دانسته میافزایند اگر سران قصر سفید، متحدین منطقه ای وجهانی آنها در تعهدات خویش در مبارزه تا بر ضد هراس افگنان مواد مخدر، ایجاد حکومت داری خوب، احیا وباز سازی واقعی مبارزه بخاطردفاع از حقوق بشر زن وغیره صادق میبودند امروز هراس افگنان از جمله داعش به یک تهدید جهانی مبدل نمیشد!