پیروزی

فرح نوتاش           وین 04.02. 2018

 

هر کسی از ظن خود شد یار من        

وز درون من نجست اصرار من

شرکت کننده گان درجنگ تحمیل شده به کشور سوریه، دارای اهداف مشترکی نبودند.

هر کدام با هدف خاصی وارد میدان جنگ سوریه شدند.

ولی در آن میان تنها روسیه بود  که با دعوت رسمی آقای دکتر بشار اسد ، رئیس جمهور سکولار و قانونی کشور سوریه به آن کشور وارد شده بود. و همانطوری که روسیه همواره در تاریخ از کشور خود دفاع کرده است، از سوریه نیز دفاع نمود. و همانند تمام جنگ های تحمیل شده به روسیه، سر بلند و پیروز جنگ شد.

در جنگ جهانی دوم، برای پیروزی نزدیک به 30 میلیون از مردم خویش را از دست داد. ولی پیروز شد. و نتیجۀ آن پیروزی تغییر جهان بود.

امروز نیز، پیروز جنگ است و جهان تغییر خواهد کرد.

همه باید بدانند که روسیه هرگز جنگی را شروع نمی کند. ولی وقتی جنگی بر آن تحمیل شد ، برای تنبیه دشمن تا پای جان پیش می رود و هرگز محافظه کارانه عمل نمی کند. این از ویژگی های ملی روسیه است.

در روز های گذشته ما شاهد دسیسه های رنگارنگ، انگلیسی و 26 کشور حامی آن،  علیه روسیه بوده ایم. و این پیروزی محکم و به حق ، به مزاق امپریالیست ها و حامیان متفاوت آنان زیر نام ها و پرچم های گوناگون خوش نیامده است. و برای نمایش دان ناخوشایندی خود از این پیروزی بحق، با پنهان نگاه داشتن  واقعیت ها ، که مهمترین آن دعوت بشار اسد از روسیه بوده است سعی در مغشوش کردن خط ظالم و مظلوم، و کمک به امپریالیست ها دارند. آیا شما از پیروزی کشوری که تمام سرزمینش ویران شده و دارای همه نوع قربانی است شادمان نیستید. و آیا شما سوریه را و سوریه ای ها را مسطح با خاک و مدفون در خاک می خواستید؟ اگر داعش با سر های بریده پیروزی خود را جشن می گرفت و از خون روان جامی سر می کشید شادمان می شدید؟

این است آن انسان دوستی، که شما از آن صحبت می کنید؟

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست هوشیار، تمام عرصه ها را زیر نظر دارد. و دوست را از دشمن تمیز

می دهد. در مرحلۀ کنونی ایران ما در شرایطی نیستیم که شمشیر بروی هم کشیم. ولی هشدار محکم به تمام آب گل آلود کننده گان داده می شود. به هوش ،

شما اجازه ندارید تحت نام های مظلومانه طرف ظالمان را بگیرید

افشا خواهید شد.

اکنون ، در رابطه با سوریه ، شما چه با تصویر و چه با کلام ، در افشای ماهیت خود هستید .

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست تمام کمک های شما را به امپریالیست ها زیر نظر دارد و می بیند.

و ما پیروزمندانیم

با سپاس بی پایان از ملت قهرمان روسیه

و تبریک به بشار اسد و تحسین او به لحاظ پایداری

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power