پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز بین المللی منع کاراطفال

” همه در دفاع از حقوق اطفال و منع کار اجباری اطفال”

ملل متحد دوازدهم جون را روز بین المللی منع کار اطفال اعلام نموده ، هر ساله این روز در کشور های جهان مورد توجه نهاد های حمایت حقوق اطفال، دول امضاً کننده و مجامع سیاسی قرار داده میشود.

سالانه ملیون ها طفل قربانی شرایط اقتصادی در موجودیت لایه های خشن و منفعت جو در اکثریت کشور ها قرار میگیرند و از نعمت رشد سالم جسمی و رونی محروم میگردند. کارفرما های نهاد های خصوصی بزرگ و متوسط تولیدی و زمینداران در کشور های فقیر با بد ترین و خطر ناک ترین شیوه های کار، اطفال را مستقیم و یا توسط والدین شان وادار به کار های شاقه و با مزد اندک میسازند و حتی بمانند برده ها مورد سو استفاده جسمی قرار میگیرند. بدون شک هر گونه شیوه کار اجباری و شاقه نه تنها خطرات جدی را متوجه رشد و تکمیل شخصیت طفل تربیه و جایگاه سالم در اجتماع بر اطفال تحمیل مینماید. تعلیم و برای کسب را جدی و عمدیوانع بلکه م، میسازد

قید نموده است که هر طفل حق دارد تا در برابر سوء 1بند 32در ماده کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق طفل تعلیم و ورا ایجاد نماید و یا مانع رشد و انکشاف استفاده اقتصادی و در برابر کار که به صحت جسمی وی خطر حمایت گردد. با وضع و تطبیق قوانین تربیه وی گردد،

المللی در مورد مبارزه علیه کار اطفال در کنوانسیون بین المللی سازمان جهانی کار بیشترین توافقات و دساتیر بین ن کنوانسیون در آ 182واضحن قید گردیده اند. همچنان در ماده 138پیرامون حد اقل سن کار برای اطفال در ماده مورد منع آنی استفاده و شیوه های شدید کار اطفال تآکید صورت گرفته است.

حمایت اطفال در حفاظت و اسناد و پرنسیپ های بین المللی ملل متحد مسئولیت موسسات تولیدی در بیشترین در دی را در مقابل رشد و انکشاف اطفال برابر کار های شاقه که خطرات جسمی و روانی را با عث میگردد و موانع ج.شدارانه تآکید نموده استوایجاد مینمایند، ه

تآمینات اجتماعی خدمات و ی پیشرفته سالانه بخش قابل ملاحظه امکانات مالی برای حفاظت و ارائهدر کشور ها گی ، ه مصئون خانواد و بخصوص جوانی و نو جوانی در شرایطی سنختلفه میگردد تا طفل در مراحل مارائه اطفال وقی والدین نیز متکی بر قوانین رشد و انکشاف جسمی و رانی خویش نایل آید. درک مسئولیت حق ومحیط زنده گی به اختصاصی در مورد کودک و خانواده اهمیت خاص را دارد.

شدید و عوامل طفل تحت شرایط فقر ردر کشور فقیر و جنگ زده ما افغانستان سالانه ضمن آنکه صد ها هزاکننده خانوده اند، و تاًمین که نان آور در جنگ ها مانند عدم مساعد بکار بودن والدین ، تلف شدن والدین گوناگونمعاش حد اقل والدین و اعتیاد به مخدرات والدین، فکتور های دردآور اند که مستقیم و یا غیر مستقیم اطفال را وادار به سازد.ری و شاقه میاانجام کار های اجب

غیر دولتی بین المللی بخاطر منافع حقوقی ، تربیتی با وجود آنکه در کشور برنامه های از جانب دولت و دها نهاد های و تآمینات اجتماعی اطفال طرح گردیده اند، ولی وضع رقتبار اطفال در تحمیل کار اجباری وخیم و تشویش آور باقی بزرگ ، بخصوص شهر کابل، که بیشترین و پر مصرف ترین اجتماعی در شهر هایمانده است. این چالش بزرگ رویدست گرفته شده اند، در سطح بلند دیده میشود.تمویل و پروژه ها برای اطفال

ازاطفال ، حتی طفل چهار و پنج ساله در شهر کابل تو سط والدین شان مجبور بکار میشوند. موجودیت لشکری . اطر یک یا دو نان خشک روز های طولانی را در جاده ها در گشت و گزار اند پندیها بخفروش و اسهزاران گدا، دستآنها از طفل بودن ، روابط با همسالان و بازیهای طفلانه محروم اند.

به همه روز را تااطقال خورد سال و نوجوانان بدست والدین خود شان در اختیار باند های مافیائی قرار داده میشوند بدهند. حتی تعداد گدایان حرفوی تحویل این کار تحقیر آمیز را به سر دسته های مافیائی حاصل گدائی بپردازند ومخدر خوابآوردر محلات مزدحم شهر و در زیر آفتاب سوزان روی ادمریض را بادادن دوا ها و موب واطفال معییوبند.پول گدائی سواستفاده مینمایازوجود آنها برای بدست آوردن المانه جاده گذاشته ظ

از استفاده برده وار اطفال در کار های شاقه که رشد وانکشاف در اروپا ضمن ابراز تشویش ان انجمن حقوقدانان افغمواجه تکمیل شخصیت طفل و تعلیم و تربیه انها را در خانواده و محیط به موانع جدی سالم و مصئون و پروسه،بخصوص ادارات حراست حقوق افغانستان، موسسات بین المللی ملل متحد و زیربط دولتیمیسازند، اقدامات موسسات نهاد های غیر دولتی حمایت حقوق اطفال را ناکافی و درحکم خاک در چشم زدن تلقی مینماید. انجمن ازهمه این راباهم تلفیق داده ، دامات خویش نهادهای مسئول و زیربط دولتی، بین المللی و غیر دولتی جدن تقاضا مینماید تا همه اقاطفال ، توافقات و سایراسناد المللی پیرامون منع کار اجباری و خطر در روشنی کنوانسیون بین المللی حمایت حقوقناک و مانع انکشاف جسمی وروانی، در حمایت حقوق طفل اقدامات عملی را بکار گرفته در تطفیق آنها مسئولیت د. ا ادأ نماینقانونی واخلاقی خویش ر

بشر واحزاب سیاسی متوقع است تا همه با هم یک کمپاین بزرگ را در حقوق مدنی، انجمن همچنان ازسائر نهاد هایتا باشد با گره زدن توانائی ها حمایت از حقوق طفل و منع کار اجباری و سو استفاده از اطفال را براه اندازنداشته شود،ن بردیدم متدر این امر حقوق بشری ق ، نیرومندانه،

با احترام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا