پیام تسلییت

 

جناب نورالله( وثوق) شاعر سروده های سبک ویژه ی منحصر به فرد :

در گذشت برادر گرامی تان غم انگیز و بر شما و خوانواده ی نجیب تان شکیبایی و حوصله ی فراخ و برای متوفی علیه الرحمه بهشت برین آرزو می کنیم .

مولانا کبیر( فرخاری) شفیقه (نورزی)وامان معاشر از کانادا