پنهان کردن شکست هاوناکامی ها

                                               نوشته ی : فروغی  

      اخیرن مقامات امریکایی ، کشور های روسیه و ایران را به تکرار  به همدستی با طالبان متهم نموده ، با سیاه نمایی حقایق ، میخواهند بار شکستها و ناکامی هایشان را در جنگ افغانستان ،  بدوش دیگران بیندازند .

      رهبران کابل نیز ، بی آنکه به روابط حساس همسایه گی بیندیشند ، یک گام جلوتر رفته ، به تبعیت از امریکاییان ، گاهی روسیه و زمانی ایران را همانند پاکستان ، همسایه های مداخله گر در امور داخلی افغانستان معرفی مینمایند .

    ازدیاد روز افزون موج اتهامات علیه همسایه گان افغانستان ، که بیشتر بمنظور گم کردن رد پای تروریستان و بارکردن تقصیر شکست ها بدوش دیگران صورت می گیرد ، میتواند تاثیرات زیانباری بر روابط ما و همسایه گان ما وارد آورد .

     به باور آگاهان شاید بسیاری همسایه های افغانستان ( هم روسیه ، هم ایران ، هم کشورهای آسیای میانه   و حتا چین و هندوستان  ) ، بخاطر منافع ملی خود شان و جلوگیری از سرایت مکروب کشنده ی تروریزم اسلامی در ممالک شان ، سر و سری با طالبان داشته باشند ؛ ولی این هرگز نمیتواند به معنای همدستی و همرزمی باطالبان بوده ، دلیل اصلی شکستها و ناکامی های امریکاییان و دولت فاسد و ناکاره ی کابل به حساب آید .

     امریکاییان که تاکنون صدها میلیارد دالر را صرف مبارزه با طالبان و تروریستان نموده ولی هنوز در همان نقطه ی اول قرار دارند  ، اگر نیت و اراده ی ختم جنگ در سر داشته باشند ؛

   ــ بهتر است  بجای گم کردن ردپای تروریستان طالب و داعش و بارکردن گناهان خود به دوش دیگران ، بر فساد گسترده و روابط مافیایی در قوای امنیتی افغانستان نقط ی پایان بگذارند .

    ــ بهتر است استراتژی مشخص و واحدی برای مبارزه با تروریزم اسلامی اتخاذ نمایند ؛ نه اینکه امروز برای جنگ رجز خوانی کرده ، فردا برای صلح تضرع نمایند .

    ــ بهتراست بطور واقعی و عینی در ایجاد یک دولت نیرومند مرکزی برای افغانستان بکوشند تا ادامه ی کار بادولتی چندپارچه ، ضعیف و فاسد .

    امریکاییان باید به این حقیقت نیز توجه داشته باشند که درسیاست های منطقوی امروزی ، دیگر برگ برنده تنها در دست آنان قرارندارد . روس ها ، چینایی ها ، ایرانیان ، هندی ها  و ملتهای آسیای میانه ، حالا همه هوشیارتراز پیش ، دربرابر نقشه های گسترش تروریزم و جنگ در سرزمین های شان سد واقع می شوند . واین حق شان است .    فروغی