پس بیا وبرگردای بیوفا

 

پس بیا وبرگردای بیوفا ، درخانه ام درخانه ام

از جام وصلــــــــــت پرنما ، پیمانه ام پیمانه ام

ای یارپیمان به صل دارم ، آرزویت دارم به دل

از دوریت ای سنــــگ دل ، دیوانه ام دیوانه ام

در بزم عیش دوســـتان ، چشمم ترا جویت نهان

از جمله خوبان جهـــان ، بی گانه ام بی گانه ام

از جام وصلــــــــــت پرنما ، پیمانه ام پیمانه ام

پس بیا وبرگردای بیوفا ، قلب شایق ترامیخواهد

بازهم درحلقه زلفت چنین ، ذوالانه ام ذولانه ام

بااحترام

شایق الله دلدار اندرابی

4/12/1395