پای در زنجیر

پا اگر بسته است

دست اگر کوتاه و بشکسته است

تکیه بر فوج ِجهان بلعان

کار مزدوران وابسته است…

بس بلا آرند به سر اینان

که رسد مشکل عدو ، حتی به گرد ِآن…

خورده گر بر پا گره زنجیر

جز به دست ما

هرگز این در هم تنیده

وا نخواهد شد!

دست عاجز مانده بر درگاه

با شدن بازیچه ی دشمن

ماهر و بُرنا و

رزم آرا نخواهد شد!

حعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)