پارلمان ما !

امین الله مفکر امینی! 2019-15-05

 

این پارلمان ما، نه پارلمـــان مـردمیست

این پارلمان ما جای بٌگس وچاقوکشیست

خیرمــــــلت و مـــردم نسنــجندابلهـــا ن

که عاری اند زجوهر انســـان، ناکســان

مـــردم چــــــاره ای درد و غم کجا برند

پارلمانـــی کـــه اهلــــــش گریبان درنـد

ای اهل خرد باید بوحـــــــدت بر کنیـــم

بن دشمن میهن را زیــــر و زبر کنــــیم

بسپاریم سلطـــــهء امور بـــاهل خـــر د

گر خواهیم دوا کنیم غـــــم ورنج و در د

این طایفه ای اوباش نیست غمخوارملـت

بقـــــــــای شان تباه کند دار و ندا رملت

برادر با بــرادر انــدازند در ستیـــــــــز

آتشتی افروزند که نباشد ز آن گــــــــریز

کـــه تا دشمن است، آبا د نگردد ملک مـا

براندازی دشمن است دیـــــن ما و شمــــا

مفکر بگوید بــــه اهـــــل صدیق وطـــــن

دست بدست دهیم و بر کنیم بن دشمـــــن