پارلمان بحساب قوم ومذهب:  

میر عبدالواحد سادات

” هر قوم و مذهب به اندازه نفوسش درپارلمان سهم داشته باشد ”

اخرین پیشنهاد اقای حكمتیار:  

این طرح را نه بخاطر نظر شخصی موصوف كه تلون مزاج و نظر و عملكرد فیل و قیل آن اظهر من الشمس است ، بل بنابر عواقب آن بر سرنوشت كشور به عزا نشسته ما و بر اساس مصالح افغانستان بررسی مینماییم:   

متاسفانه ما كه مارگزیده هستیم وتجارب دردناك همنوایی رهبران تنظیم های جهادی رادرراستای پلانهای شوم اجانب وتاسرحد قبولی كنفدراسیون باپاكستان بخاطرداریم و پلانهای خطرناك:   

 ـــــ یوگوسلاویا ساختن  

 ــــ لبنان ساختن

ــــ سوریه ساختن

در انتظار ” افغانستان ناكام ” میباشند ، باید صدبارگز و پل بیشتر نماییم.

 

طوری معلوم میشود كه تنظیم ها رانام ” صلح ” مضطرب ساخته و ازاسمان وریسمان گز مینمایند ودرهمین هفته از زبان چند تن از رهبران جمعیت اقایان ضیا مسعود وحفیظ منصور شنیدیم كه :  

اشوب در شهر كابل را بر حق و عدالت خواهی خواندند.

 

در حالیكه صلح باید در دستور كار قرار داشته و طالبان وداعش دروازه های شهر ها دق الباب مینمایند،  طرح های غیر عملی وخلاف قانون أساسی وقانون انتخابات راچگونه بایدارزیابی كرد.       

                       

صاف وساده ناكامی پروسه انتخابات دردستوركار شان قرار دارد و اقایان با  ” فراست ” دریافته اند كه رأی مردم را ندارند و در گام نخست سه ” قوم ” بزرگ و سه اكثریت عملی در افغانستان:                            

  ــــ زنان

 ـــــ جوانان

 ــــ وفقیران

هیچگاهی به تاجران دین و دكانداران قوم رأی نخواهند داد.

  

بدینرو این تنظیم ها كه بنابر فقدان دولت ملی  ، جیوپولوتیك اجانب را تمثیل میدارند ، «بخیر» أركان واموال خود میدانند تا بخاطر تقسیم و تثبیت ساحات نفوذ با طالبان قرار و مدار بگذارند و ” حق ” شانرا در دولت موقت و یا بقول اقای اسماعیل خان دولت نظامی و … ” بیمه ” نمایند و تا حق همسایه را نیز ادا كرده باشند !!!                                                                                                                    

در چنین   ” شب تاریك   و بیم از موج ها  ” ، و در حالیكه پاشنه اشیل افغانستان فقدان دولت مقتدر ملی است و سیاست های كجدار و مریز امریكا و انگریز ، مشوق سونامی هولناك بنیادگرایی دهشتبار ” اسلامی ” است ، بیداری ، بیداری و باز هم بیداری مردم باید رسالت تمام منوران متعهد بوطن و مردم باشد ، تا مردم بتوانند حاكمیت ملی را اعمال  و بهترین نمایندگان شانراانتخاب نمایند.

با حرمت