وصیت نامه مادر شهید بر فرزندانش

 

فرزندان با وفایی من ، گشـته بهـشت جای من

گوش کنین این ندای ، من گریه مکن برای من

تو ای صبا ســـــــــــــــلام من، ببر این پیام من

که گوید به فرزندان مـــن، گریه مکن برای من

ای فرزندان من ، دعا کنــــــــــــید به روح من

شهادت شد نصیـــب من ، گریه مکن برای من

سرشک غم روان مکــــن، ز دوریم فغان مکن

ناله زسوز جان مکـــــن، گریه مکن برای من

مرغ قفس پریده ام ، بــــــــــه کام دل رسده ام

ای تو فروغ دیده ام ، گــــــریه مکن برای من

پرسی اگر کجا شــــــدم ، بدان سوی خدا شدم

همدم انبیأ شدم ، گریه مکـــــــــــــن برای من

فرزند داغ دار من ، بــــــــــیا سوی مزار من

بینشین دم  کنار من ، گـــــریه مکن برای من

حدیث دل زمن شنو ،  به حــــق ذوالمنن شنو

ز نادم این سخن شنو ، گریه مکــن برای من

تو شایق یگــــــــــانه ایی ، ملالــی زمانه ایی

شعله یی بی زبان یی ، گریه مکــن برای من

بااحترام

شایق الله دلدار اندرابی