وصيت نامه

روز مرگ من عزيزان اين دو سه تأكيد را
از براى رسم يارى گر شود ايفا كنيد
تا روان من نماييد شاد و نامم را بلند
باده و پيمانه را هم يك به يك بالا كنيد
جام مى نوشيد يكسر مرد و زن پير و جوان
آن فضاى تيره را عارى ز هر سودا كنيد
تا بگردد شاد روحم يك دم و دودى كنيد
ميز را يكسر حريم ويسكى و ودكا كنيد
تا به ياد آرد دو چشم مست خوبان را همى
بر سر تابوت، گلى زان نرگس شهلا كنيد
هوش تان گيريد كه بهر پيكر بى جان من
اجتناب از مجلس ترحيم و “قل هوالله” كنيد
نفرتى از مرده شو دارم خدا را خواهشست
بهر شستن جسم من راهى به يك ساونا كنيد
سوگوارى ها ز بعد مرگ من ممنوع بود
يا كه گريان و فغان و چيغ و واويلا كنيد…
جاى آن، بيت و غزل از دفتر و ديوان شعر
چند سرودى را ز حافظ يا كه مولانا كنيد
در ختام گوييد: نامش جاودان يادش بخير!
جام مى بالا كنيد و جام مى بالا كنيد
زبير واعظى