وارول

انجنیر زلمی نصرت

زه چې خـماـر شمه لیکل کـومـه

لکه انگار بیا وارول کـومـه

 

له کوره اوزمـه گـودر غاړی تـه

د جانان سترگو ته کتل کومه

 

زریني وړانگی دغروب شیبه کې

د یـار د شونډو گرمول کومه

۱۳.۱۲.۲۰۱۸

دنمارک