هموطن !

شعر از حریره یوسف مقصودی

هموطن بیا با هم همصدا شویم

برعلیه جمله استبداد و ظلمت ها شویم

 

هموطن بیا همسفر،یک راه شویم

بر علیه هرچی بدها و بیراه ها شویم

 

هموطن بیا هم دل و همراز شویم

بر علیه هر چی بغض و کینه است یکجا شویم

 

هموطن بیا به اشک مادران وعده دار شویم

بر علیه هرچی تاراج است یک دیوار شویم

 

هموطن بیا،در جاده پذیرش،یک آوا شویم

بر علیه هر دسیسه بیش از این آگاه شویم

 

هموطن بیا که باهم هم قطار شویم

از همه خاک فروش وفتنه توبه گار شویم

 

هموطن بیا،با یاران وطن همراه شویم

بر علیه هرچی نامرد است تا برپا شویم

 

هموطن بیا دست گیرخون مظلومان شویم

برعلیه هرچه طاغوت است یک آوا شویم

 

هموطن بیا بعد از،سالها آشتی شویم

بر فراز فرق دشمن گرز فولادی شویم

 

هموطن بیا بررسم وآیین  پیامبران شویم

برعلیه کافران و هم ریا کاران شویم

 

بیا که اندر راه،بی برگشت هم پیمان شویم

تا برای کشتن دژخیم هم داستان شویم