هفده سال جنگ وتجاوز امریکا محکوم است

محمدولی
زیر پوشش شعارهای حقوق بشر، صدور دموکراسی و جنگ با تروریسم به استراتژی برتری دایمی جهان،منافع نفتی وتضعیف رقبای جهانی اش می پردازد.
۱ – درعرصه جنگ:
امریکا بایک استراتژی طولانی ضربه وتخریب ،افغانستان را میدان جنگ وعملیات علیه چین وروسیه قرار داده است .
درین جنگ نظامی های امریکا مرتکب جنایات جنگی شده اند اما دولت ان کشور حاضر نیست شمار دقیق کشته شدگان ملکی افغانستان وارتکاب جرایم توسط اردویش را به نشر برساند .
نمونه ها از گذشته بیان میگردد تا فراموش نشود:
۱- قتل شانزده نفر ملکی در صبح وقت در یک قریه ولسوالی ارغنداب قندهار توسط یک نظامی امریکائی.
۲- بمباردمان یک محفل عروسی در ولسوالی ده بالای ولا یت ننگرهار که به اثر ان ۴۷ نفر کشته و۹۰ نفر زخمی گردید.
۳- بمبارد دو مرتبه ای نماز گذاران در کاپیسا.
-۴ بمبارد عساکر افغانی در ولایت ارزگان.وده ها اعمال دیگر شاهد زنده جنایات جنگی میباشد.
– ۵ طبق خبر سرویس خبری شام ۲۲.۹.۲۰۰۸ رادیو صدای امریکا صاحب منصبان امریکایی با دو هلیکوپتر کنار منزل رئیس انکشاف دهات ولایت فراه فرود امدند وخانه دو برادر ش را تلاشی کردند ودختر ۱۷ ساله اش را پس از عمل رذیلانه با فیر ماشیندار به هلاکت رساندند ودو برادر را با خود بردند.
سناتور برهان معاون دوم سنا در دوره قبلی پارلمان که غرض بررسی بمباردمان ده بالا به ننگرهار سفر کرده بود گفت دستها وپاهای خینه شده زنان بهر طرف پرتاب بود . اوگفت عساکر امریکایی به خانه ملای ده امده دروازه خانه اش را با بمب انفجار دادند، ملا را در برابر چشمان خانواده اش کشتند ، بد تر انکه ملا یک پسر گنگ داشت عساکر امریکایی ان پسر را زیر لت وکوب گرفته فریاد میزدند بگو بمب کجاست، سلاح کجاست، ومواد مخدر کجاست؟ در حالیکه پسر نه شنیده میتوانست ونه حرف میزد.
حالا امریکا پلان جنایتبار خصوصی سازی جنگ افغانستان را طرح کرده است یعنی میخواهد سرنوست جنگ را به جنگنده های مزدور بدهد. این پلان میرساند که میخواهد جنگ طولانی شود زیرا مزدوران جنگی استخدام شده های کمپنی های بزرگ سلاح سازی اند که منافع شان مستقیمآ با تولید وفروش سلاح ارتباط میگیرد وبرای این کار جنگ هارا طولانی میسازند.منافع مزدوران جنگی نیز بستگی به تداوم جنگها دارد نه ختم جنگها.
۲ – نقض حقوق بشر:
سرمنشی سازمان عفو بین الملل(آیرن خان) در گذارشی به مناسبت ۶۰ سالگی ان سازمان گفت ” امریکا ازجمله کشور هایسست که حقوق بش را نقض میکند”.اوگفت: ” امریکا انچه به حقوق بشر میگوید عمل نمیکند وبرای بدست اوردن اهدافش شکنجه وعذاب شیوه کار ان است ” اواز اعمال امریکایی ها در زندانهای گوانتانامو وبگرام طور نمونه یاد کرد.
زندانهای ابو غریب،گوانتنامو وبگرام بحیث باستیل های قرن ۲۱ لکه بر پیشانی مدعیان حقوق بشر ودمو کراسی امریکاست.
حقوق بشر که در حق همه مردمان جهان یکسان باید مراعات گردد وسیله ایست بدست امریکا که انرا پوشش اعمال غیر بشری اش ساخته است .
زندان گوانتانامو بد نام ترین ومخوف ترین زندان قرن است. طبق گذارش مستند وتصویری خبر نگار بی.بی.سی. تاان زمان ۸۰۰ زندانی در گوانتانامو اورده شده بود،اووضع زندانیان را چنین گذارش داد: زندانی در سلولش ادرار میکند،سلول زندانی پر از پشه ومگس است وخزندگان زندانی را نیش میرند،هفت نفر درزندان خود کش کرده است،زندانی که اعتصاب غذایی کند به چوکی بسته شده بازور پایپی را از بینی اش عبور میدهند وغذای مایع به گلونش میریرند.
مطبوعات امریکا شیوه شکنجه توسط مامورین سی.آی.ای رادرگوانتانامو چنین فاش گرد:

-۱ استعمال برمه برقی بر جان مجرم .
– ۲ غوطه کردن در اب ( یک متهم بیش از هزار بار دراب غوطه شده بود ).
– ۳ تهدید به قتل اعضای فامیل متهم در برابر چشمان او.
در مورد زندان بگرام یک خبر نگار بی.بی. سی. در ماه حمل سال ۱۳۹۳ گذارس مصور به نشر رسانید. یک زندانی به خبر نگار گفت امریکایی ها پیشانی اش را سورخ ودندانهایش را شکستانده اند،ساعتها در یک صندوق قفل شده انداخته میشد تا ضعف میکرد در اب غوطه میشد تا نفسش به تنگی میرسید.
– ۳ بهانه تروریسم:
بیش از ۷۰ سال است که امریکا زمینه های مساعد ی را از لحاظ کارزار تبلیغی، حمایت سیاسی تقویت مالی ونظامی وفعالیت های استخباراتی برای تروریستان اماده میسازد ولی اخیرآ بارسیدن به برخی از اهداف مطروحه بار مسئولیت تروریسم را بدوش خدمتگذاران پرورده شده دامان خودش می اندازد.
روابط امریکا با تروریستها و بنیاد گرایان بنا بر شواهد مشهود در مطبوعات جهان محفوظ است وشبکه هایی ازین گروه ها از جمیع حمایتهای مراجع امریکایی بر خوردار اند.
حمایت بیدریغ امریکا از جنگ به نام جهاددر افغانستان،ایجاد طالبان وبعدآ داعش با ارتکاب تمام جنایات شان نشانه های این سباست است.
یک نمونه؛ در ۲۳ جنوری سال ۲۰۱۰ رهبر جند الله بنام عبد المالک ریگی که مرتکب چندین عمل تروریستی در ایران شده بود حین رفتن از دوبی به قرغزستان توسط مراجع ایرانی دستگیرشد،وزیر استخبارات ایران گفت ریگی قبل از سفر به قرغزستان شب را در یکی از پایگاه های نظامی امریکا در دوبی سپری کرده بود ،نظامی های امریکا برای موصوف پاسپورت افغانی اماده کرده بودند.
امریکایی ها تروریستها را از مسیر افغانستان تحت اشغال وسهولتهای دولتی این کشور بسوی اسیای میانه غرض برهم زدن اوضاع به انجا میفرستند.
گروه تروریستی داعش در ارتفاعات پامیر بدخشان وبرخی نقاط دیگر شمال افغانستان با هلیکوپتر ها انتقال داده میشوند. اعتراضات داخل وخارج هیچ جایی را نگرفته است.این گروه تروریستی با امکانات نظامی ولوژستیکی به ان مناطق تعبیه میشوند که هدف چین واسیای میانه میباشد.
امریکا باشعار های کاذب واعمال غیر انسانی با داشتن قدرت پولی ونظامی‌ بر جهان حکم میراند و بد ترین متحدین حامی تروریسم وافراطیت را با خود دارد.
با این سیاهه اعمال کسانی راکه سر انقیاد به او ندارند سیاه وبد نام جلوه میدهد اما خود ومتحدین بد نامش را بهترین جهان وا نمود میسازد.