هفت ثور وهشت ثور

 

صدای ناب هفت ثور طنین افگنده بر دلها

که مثلش نیست در تاریخ آزادییُ ملتها

هر آنچه بود دستا ورد عالی هفت ثور اما

به دور هشت ثور قاپیده شد در کام اژد رها

خطای هشت ثوری آنقدرسنگین و ننگین است

که کشتییُ نجات هرگز نبیند خواب ساحلها

جفابر ملت مظلوم هم اندازه ی دارد

نه دایم دشمنی با کاروان راه و منزلها

گروه بی سر و بی پا ، بنام ناجیان از جهل

کشانیدند بربنبست راه حل مشکلها

هزاران در هزاران سر فدای حفظ میهن شد

دریغا اینکه کشور می فتد در دست رهزنها

بنام صلح می آیند و اصلاً با مرام جنگ

بعزم استراتیژیک بهر غصب معدنها

بنام کود بزری در زمینها زهر می پاشند

که هیچ چیزی نروید جز خشیش و مرگ آدمها

در آنجاییکه خوردان مال شخصییُ کلانها اند

چه آید بر سر مردم ازآن  قانون جنگلها

وآنجاییکه جاهل در مقام عالمان تازد

ملک جبراً رود درخدمت ابلیس وشیطانها

شهیدان را بجای قاتلان محکوم میسازند

وقاتل را بجای کشته میدارند نوازشها

گهی اندر عمل تخم نفاق و جنگ میکارند

گهی  شکل خیالی انتظار صلح امریکا

در آنجا ییکه از خارج تجاوز رهبری گردد

هم آنجا گرم وگرمتر میشود بازار سندیها

پیُ افسانه سازییُ قطر در زیر نام صلح

نشیند باز دولت این زمان بر فرق طالبها

بهای چرخش معکوس باقیمانده قدرت

نباشد کان فتد بر دست آی اس آی  وداعشها

تمامش هست دستاورد هشت ثور وتزویرش

حقیقت پرده میبردارد از روی تظاهر ها

بلا خر حق بجای خود تقرر میکند آخر

شود پیروز رستاخیز ملتها وجنبشها

خوشا آندم که مردم با وفاق وهمدلی آیند

ببینم تا که از کرده پشیمان گشته قدرتها

نماند این شب تاریک وظلم ظالمان تادیر

دمد بار دگر خورشید آزادییُ ملتها

عبدالوکیل کوچی