هشدار به زلمي خليل زاد

نويسنده : دکتور طاوس وردک لندن ۳۰ وم سال ۲۰۱۸ ميلادي ؟؟؟
جناب محترم خليل زاد صاحب سلام ،  با وصف وظايف سياسي وديپلوماتيکي که در ايالات متحده به نفع ان کشور در کشور هاي مختلف وملل متحد انجام داده ايد ، احترامانه از شما خواهشمندم که بسيار احتياط کني که در موضوع برطرفي عطامحمد نور اشتباه نه کني ؟؟
مثل که در مصاحبه ايکه با تلويزيون.آريانا انجام دادي نقاط زيادي را يا اشتباها ويا يادت رفته بود ويا قصدي ويا مي خواستي خوش خدمتي کني به امريکا به عطامحمد نور اخطار دادي ويا از استعمال قوه امريکا ويا ديګر وسايل استفاده نمايي که کار اشتباه اميز را انجام دادي ، ببين ګفتي که من مامور رسمي در اداره دونالد ترامپ نيستم ومرا به حيث ميانجي روان نه کرده ، پس چرا هوشدار ويا اخطار ويا امريکا را اشاره دادي که از زور هم کار بګيريد ؟؟
جناب خليل زاد  مي فهمي که پشتون که يک مرتبه قهر کرد باز به زور تسليم نمي شود و عطامحمد بچه پشتون واز قوم پشتون لوګر است و بار ها ګفته که از جمع کاکه ها وعياران است ،(  رفقاي حزبي ديروزي من فکر نه کنيد که من از مجاهد دفاع مي کنم ويا من اشرار شدم که هر ګز نمي شوم)،  ولي درين جا چون موضوع سرنوشت وطن ووطندارانم مطرح است ناګذير بايد براي انهاي که مي خواهند دست به سلاح ببرند هوشدار بدهم ويا رهنمايي بکنم مثل يک افسر سابقه دار وبا تجربه که جنګ و مرمي خشک وتر را مي سوزاند ؟؟؟
امروز سخنان حاجي سليم لوګر وال را شنيدم و او بسيار عالي ومنطقي براي اشرف غني مي ګويد ،(( تو امنيت وزير اکبر خان را شبانه ګرفته نمي تواني و از مردم موبايل وموتر به زور مي ګيرد ؟؟
تو امنيت چهار صد بستر ، کانتيننټال – چهاراهي صدارت را ګرفته نمي تواني )) و تو يک وکيل ويا وزير را اخطار داده نمي تواني که اګر ديګر از موتر هاي شيشه سياه استفاده کردين باز از وطيفه منفک هستين ، ويا تو به وزير ووکيل پارلمان ګفته نه توانستي که بعد ازين هيچ کسي ګارد ومحافظ اضافه از دو نفر با خود در موتر تعقيبي برده نمي توانيد وکيل يا وزير با دو نفر مسلح در موتر خودش ، بس خلاص ، چرا مي ترسند واګر دشمني دارند چرا از وسايط و افراد مسلح دولتي وامکانات دولتي استفاده مي نمايند ؟؟؟
ريس جمهور کار هاي. مهم کشوري انجام داده نمي تواند ، ريس جمهور تذکيره الکترونيکي را توزيع کرده نمي تواند ، و فيصله و امر اورا کسي عملي کرده نمي تواند، وامنيت شهر کابل را ګرفته نمي تواند ، پس چرا پشت عطامحمد نور. را به ۱۰۰ ها کيلومتر دور تر از کابل که شهر آرام – مردم آرام – مردمان از والي خوش – حمايت مردمي دارند – نوسازي وباز سازي نسبت به همه ولايات کرده ، و تو به تحريکات اشغالګران اورا دور مي سازي که ډبل عبدالله مهره اصلي واساسي خودرا در ولايت پر از. طلا و ډالر تعين کند که در انتخابات اينده مصرف کند ؟؟؟
اشرف غني ، سفير امريکا ، خليل زاد ، به هر سه مي ګويم اګر وجدانا و شرافتا اعتراف نماييد آيا ( خطر ناک تر و رشوتخورتر ، ماجراجو تر ، ومحيل تر ، اجنټ تر – بيسيواد تر – ومرتجع تر – بيکار تر – سوي استفاده ګر تر )، از خود عبدالله عبدالله کرده کسي ديګر است ،؟؟؟؟  چرا اورا ازين پوست دور نمي سازيد ، آيا دوستم و عطامحمد نور از عبدالله عبدالله کرده خاين تر هستند ؟؟؟؟؟
در قدم اول شما فيسبوکيان ودر قدم دوم شما هموطنان ديګر که در سايت ها مي خوانيد ،، آيا اتمر – ستانکزي – اشرف غني – سياف – ګلبدين حکمتيار – که حاميان وطرفداران داعش و طالب اند بدتر از عطامحمد نور ودوستم نيستند ؟؟؟؟
اګر به چور و چپاول وجايداد هاي که مي ګويند که عطامحمد نور به دست آورده ، بياييد لست ۵۰ نفر مليونر وملياردر که  ديروز نان خوردن نه داشت ، ديروز خر لنګ نه داشت ولي امروز از برکت جهاد چور کردن و رشوت خوردند وهنوز همه روزه توطيه چيني دارند در قصر ها زندګي دارند ، شهرک ها ساختند ، در موتر هاي ضد مرمي با ۳۰ نفر باديګارد مسلح مي ګردند ، در زير زنخ اشرف غني همه روزه جنايت مي آفرينندو مبلغ تخميني ۲۰ مليارد دالر نزد شان است ودر بانکهاي خا رج زخيره کرده  چرا توسط اشغالګران وحکومت هاي اشغالګران ،  پولهاي انها را منجمد وملي نمي سازند وبه د افغانستان بانک انتقال نمي دهند  و خود انها را چرا به محکمه هاګ معرفي نمي نمايند ،، معلوم دار است که پول اين دزدان براي کشور هاي غربي مفاد مي آورد ودر دوران است ؟؟؟
اخرين سخن جناب خليل زاد براي رفع تنش وبراي راحت مردم وبراي زدن داعش و طالب ها که شخص شما نيز دوست شان  نه داريد دو کار تاريخي انجام بدهيد ::-
۱- جنرال دوستم را از اسارت در ترکيه خلاص کن . چقدر شرم است به حکومت وحدت ملي که معاون اولش در حالت تبعيد باشد ؟؟
۲- عطا محمد نور را تا ختم دوره حکومت وحدت ملي به حيث والي بلخ بمانيد و بالاي آتش که غرب افروخته آب پرتين ؟؟؟؟