نه کېږي

له داسی خلکو کوم شی جوړ نه کيږی
بغير رنگ و جنگ او چور نه کېږي
د داسى رنج و درد او غصه درمان
به چند تا خایین او مـزدور نه کېږي
به جـز لاف و پتاق و وعده ى پوچ
به فحش و طعنه و پيغور نه کېږي
د دوى تر منځ هميشه جنگ و دعوا
به چند تا مردك منفــور نه کېږي
نــه اميــدى له دا او يا له بل دى
شوى ده زخم ما ناسور نه کېږي
نــه د داعش په جور او يا جفا شو
نــه با اين طـالب زنبـــور نه کېږي
نيــاز اين وطــن گونده سړی دى
به تزوير او په مكر او زور نه کېږي
( زبير واعظى )