نقش اعضا در تدویر کنگره باشکوه و هدفمند

دردمند

نظر به اطلاعیه که در ماهنامه حقیقت زمان به نشر رسیده قرار است کنگره حزب متحد ملی و ترقی مردم افغانستان در ماه های آینده تدویر گردد.

در جمع سایر سوالات  در رابطه به صلاحیت های کنگره سوال شده که اعضای حزب پرافتخار مذکور باید دیدگاهای خویش را درین رابطه بیان نمایند.

درین رابطه دیدگاه من منحیث یک عضو که بیشترین عمر عزیز خویش را وقف مبارزه بخاطر سعادت مردم افغانستان نموده ام ازین قرار است.

کنگره یا مجمع عمومی که عالیترین مرجع تصمیم گیری در احزاب و سازمانهای مترقی و درموکرات میباشد صلاحیت تعدیل و تصویب اساسنامه برنامه پالیسی حزب و انتخاب شورا و کمیسیون تفتیش مرکزی را دارا بوده و میباشد.

به باور آگاهان امور زمانی اعضای کنگره میتوانند نقش کنگره را در سمت دهی مسیر اصولی آن و جلوگیری از اشتباهات گذشته و انحرافات برجسته سازند.

در تدویر کنگره باشکوه و هدفمند وظایف ایمانی و وجدانی خویش را انجام داد که در انتخاب رهبری سالم، آگاه، صادق، مجرب و خردمند که توان سمت دهی حزب را در مسیر اصولی آن (تطبیق برنامه و اساسنامه و پلیسی آن) دارا باشند بدون در نظر داشت سمتی، لسانی، مذهبی، قومی و روابط شخصی گذشته صادقانه و خردمندانه گام بردارند.

آگاهان امور اهمیت رهبری را چنین بیان داشته اند در عصر حاضر به نسبت پیشرفت علم و تخنیک و پیچیده گی احزاب و سازمانها موضوع رهبری نیز اهمیت پیدا کرده از همین لحاظ در گذشته اعضا باساس دانش و مو سفیدی بالای رهبری اعتماد میکردند و در حال حاضر کوشش مینمایند که منطق رهبری را درک بعد از تحلیل و ارزیابی نظریات خویش را در مقابل آن ابراز نمایند و این امر موجب شده که اعضای احزاب بیشتر به اندیشه رو آورند و این عمل و تلاشهای آنها در هماهنگ سازی اعضای حزب مؤثر بوده و میباشد.

در حال حاضر بدون داشتن رهبری توانا اعضای حزب نمیتوانند نیروهای خود را در داخل و خارج هماهنگ سازد.

 

قابل تذکر میدانیم رهبری کامل و توانا از شرایط عینی ذهنی زمان مکان و مقتضیات باید آگاهی کامل داشته و صرفا به ذهن خود اتکا نه نماید و تصمیم نگیرد. از جانب دیگر پیوند و آگاهی درصورتی  به رهبری مؤثر است که رهبری از نفوذ، اعتبار کامل و شخصیت مورد اعتماد در بین حزب و جامعه برخوردار باشد.

بزرگان گفته اند: (صدای غرش رعد تاریخ را از زیر گامهای رهبری بزرگ میتوان شنید.)