نشست قطر در هاله ای از توقع و ابهام 

                               نوشته ی : فروغی

          در نشست قطرکه تا چند روز دیگر برگزار خواهد شد ، رازهای پشت پرده ی زیادی فاش و برملا خواهد شد .

          در قطر، هم امریکا ییان و هم طالبان ناگزیراند به شرکت کننده گان صراحت بدهند که از مذاکرات صلح چه میخواستند و حالا چه میخواهند ؟

         طالبان باید صراحت بدهند که آیا امارت اسلامی میخواهند ، تقسیم قدرت در ولایات مختلف آرزو دارند ویا مثل آدم ، ازآدمکشی دست کشیده ، شامل حکومتی ائتلافی می شوند و به انتخابات رو می آورند ؟

         امریکاییان نیز باید واضح سازند که طالبان را با کدام کارشیوه وارد نظام خواهند کرد ؟ آیا نیت دارند تا حکومت ائتلافی یا موقت ایجاد نمایند یا طرفدار تغیر در قانون اساسی میباشند ؟ امریکاییان باید واضحاً پاسخ بگویند که چه زمان و تحت کدام شرایطی ، سربازان شان را از افغانستان خارج می نمایند ؟

        نماینده گان حکومت افغانستان هم که تا هنوز هیچ اطلاعی از رازهای پشت پرده ندارند ، وظایف سخت و سنگینی پیش رو دارند . آنان باید این شهامت را داشته باشند تا با درک واقعیتِ حضور طالبان ، از خط سرخ حقوق شهروندان و دستآوردهای مثبت بدست آمده ، گامی عقب ننشینند .

         حکومتی ها باید تمام امراض مهلکِ شان را کنار گذاشته ، از کُل افغانستان و تمام اقوام ساکن آن نماینده گی نمایند .

         نماینده گان حکومت باید با صداقت و عاقلانه واضح بسازند که در صورت شرکت طالبان در قدرت ، چه نظام و کدام سیستم حکومتی را پیشنهاد می نمایند ؟ جمهوری اسلامی میخواهند ، سیستم ریاستی پیشنهاد مینمایند یا پارلمانی و یا حتا سیستم فدرالی ؟

       حکومتی ها به این نکته هم توجه داشته باشند که هرگاه طالبان خواهان حکومت موقت بوده و یا روی امارت اسلامی پافشاری نمایند چه دلایل محکم منطقی – علمی برای رد آن دارند . و مثل اینها ….

      در هر حال ، روند مذاکرات نشان خواهد داد که آیا طالبان افراطی تا آن حد تغیر کرده اند که با شرکت سایر گروهها ، اقوام و مذاهب افغانستان در زیرچتر نظام مدنی مشترکی گرد آمده ، به انتخابات ، حقوق برابر زن با مرد ، و حقوق مدنی شهروندی احترام گذارند ؟ و یا بازهم نیت استقرار حاکمیت سیاه امارتی ـ قومی – مذهبی شان را در سر دارند ؟ که گمانه زنی دومی بیشتر متصور است .

       هرگاه چنان باشد ، تمام این تلاش ها ، تیردرهوا خالی کردن است و اغواگری و فریبِ استخباراتی که امریکاییان به منظور ادامه ی بازی بزرگ شان ، ادامه ی بی ثباتی در افغانستان و منطقه  و درنتیجه ادامه ی سودجویی های استعماری ــ اقتصادی شان با شرکت طالبان ، حکومت پاکستان، سعودی ها و حکومت افغانستان ، براه انداخته اند.