ندای فرزندان صدیق !

امین الله مفکر امینی 2017-27- 08

مـا عمل داریم به آنچه در مذهـــب انسانی ماست

بـربن مذهب انسانی حق جویی، دٌرافشانی ماست

ما رهی حق جوییم و پوییم که حق اســـت پایدار

بطلان فریب وریـــــا وظیفه ای ایمـــانی ماست

ما پــــرچم حق افراشته ایم به نابودی بنیاد گـران

تغافل باین امر سترگ مـــوجب پریشانی مـاست

ما نگذاریم پرچم سرخ شهیدا ن میهن بر زمیــــن

تسلیم دشمنان، نشان زبیهـــــوده قـــربانی ماست

آنانکه زیرچتر دین و مذهب، پوشیده اعمال سـیاه

گرزچون اعمال دیده ها کورداریم، نادانی ماست

دامان مردم ومیهن هرروز بخون است هموطن !

فرق دوست ودشمن کردن وطیفهء ایمانی ماسـت

نخورید بیش ازاین فریب طالب وداعش والقاعـده

بطلان بر مشی نا انسانی آنها، کــــامرانی ماسـت

مگذارید بیش ازاین پیروبرنای وطن خون گـردند

حفظ نوامیس ملی میراث ز دور نیــاکانی ماست

مفکر هر چه گوید عاری زهرتعــــلق بــوده است

دردفتر چه ای رهی حق گر بجویید نشانی مـاست