نباید به خطا رفت

                                              نوشته ی : فروغی

         نباید به خطا رفت ؛

                درگیری ، تنش لفظی وناسزاگویی شرم آورمیان طرفداران میررحمان رحمانی و کمال ناصراصولی برسر ریاست پارلمان ، در گیری میان اقوام افغانستان نیست . درگیری میان دو گروه قدرت طلب و نفاق افگنی است که از نام مردم برای سودجویی های شخص و گروپی شان سود می برند .  این درگیری شنیع و نفرت زا که یکباردیگر سیمای مسخره ی دموکراسی بی ریشه و وارداتی امریکا را به نمایش گذاشت ، بخوبی نشان داد که در این دور پارلمان نیز ، پارلمان نه خانه ی ملت ؛ بلکه محل ملاقات قوماندانان و قلدران قوم پرست و نفاق افگن خواهد بود .

         در این میان ، مردم باید هوشیارتر و بیدارتر شده ، هرعمل ننگین و نفرت انگیزسیاستبازان ، رهبران ( بشمول رهبران حکومت )  و قومامدانان را به اقوام شریف و باهم برادر کشورارتباط ندهند .

        مردم باید بدانند که سیاستبازان سودجو با مهارت و آگاهانه تخم نفاق ، تعصب و نفرت می پاشند تا از ثمر آن به عیش وعشرت خود و خانواده های شان ادامه دهند .

         تعداد اندک آرای آقای کمال ناصراصولی که هیچگاهی نفرت عممیق اش ازسایراقوام را پنهان ننموده است ، بخوبی نشان می دهد که همه اقوام باهم برادر افغانستان ( پشتون ، هزاره ، اوزبیک ، تاجیک ، بلوچ ، نورستانی ، ایماق و دیگران ) از نفرت پراگنی ، تعصب و تمامیت خواهی حمایت نمی نمایند . مردم باهمی و همدلی می خواهند و محبت و شفقت به همدیگر را .

        چهل سال جنگ و رنج به مردم این درس بزرگ را یاد داده است که سرفرازی و خوشبختی فقط درکنارهم بودن میسراست و بس  .