نباتات صنعتی

نوشته کریم پوپل

انعده نباتات که پس از پس از یک مرحله صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد بنام نبانات صنعتی می گویند.  در دنیای امروزی نباتات که پس از گذشتن از یک  دستگاه ماشین قابل استفاده شود نباتات صنعتی است. معمولا ترکیبات که در داخل یک نبات پس از یک مرحله از نبات جدا گردد نبات صنعتی است. تمامی نباتات که در صنعت استحصال روغنی , شکر , مرکبات کیماوی ,  وغیره مورد استفاده قرار می گیرد نباتات صنعتی میباشند.انواع  نباتات صنعتی افغانستان عبارتند.

نباتات صنعتی برای استحصال روغن : پنبه , زغر کنجد , شرشم ,گل آفتاب پرست , مپلی , سایبین (سویا) میباشد. کارخانه جات تولید روغنی افغانستان عبارتند از فابریکه سویا کاپیسا، فابریکه تولید روغن بلخ و ننگرهار، سپین زر و غیره می‌باشد. براساس ارقام احصائیه مرکزی افغانستان اکنون این کشور سالانه ۴۹۸۳۳۸ تن روغن وارد، ۵۶۱۰ تن توسط سکتور خصوصی در داخل تولید و ۶۳ تن نیز توسط نهادهای دولتی تولید می‌شود.

نباتات صنعتی برای استحصال شکر: لبلبو نیشکر, گندم

نباتات صنعتی برای استحصال ادویه: هنگ زیره شرین بویه

نباتات صنعتی برای استحصال عطر: تمامی انواع گلهای بوته و درختی بخصوص پتونی گلاب عکاسی سنجد  

استفاده بعضی از نبات برای صنعت غذائی

میوه نبات  زرد آلو توت زمینی سیب ناک را با شیر و  ماست مخلوط نموده از آن ماست وآیس کریم تولید می نمایند. کچالو و گندم  یکی اقلام  مهم صنعت مواد غذائی است. کشور چین از شکستاندن  نشایسته گندم به میلیونها تن شکر تولید می کند.

صنعت چوب

تولید موبل فرنیچر دروازه کلکین  یکی از مهمترین صنایع چوب اند.درختان چون  چهارمغز و انواع سوزنی برگان در صنعت چوب و استحصال مواد کیماوی از اهمیت بسزای برخوردار است..

پروسس مواد غذائی

صحی نگهداشتن , حفاظت و طولانی ساختن عمر محصولات زراعتی را پس ازیک  مرحله  بنام پروسس مواد غذائی یاد می نمایند.