میشناسم دختری

شعر از حریره یوسف مقصودی

تقدیم به نازی عزیزم

 

 

میشناسم دختری چون قطره های آب باران

میشناسم دختری چون آفتاب روشن وتابان

دختری را میشناسم چون کوهی استوار

میشناسم دختری چون آب پاکی بی غبار

دختری چون خوشه های گندمی در بیشه زاران

دختری چون دسته های سنبلی در شالی ز اران

میشناسم دختری چون شاهدخت داستان های جهان

میشناسم دختری چون،گلی زیبای خودرو درجهان

میشناسم دختری،چون الماسی گران

دختری زیباترین خوب رویان جهان

میشناسم دختری چون شیرمردان غران

دختری چون فاطمه پاک دامن در جهان

میشناسم دختری چون پاکی عرش معلا

میشناسم دختری چون فرشته های کبریا

به مانند نسیم دلنوازی صبحگاه هان

چو برگی سبز زیبا دربهاران

به مانندی نگین انگشترانی پادشاهان

مثالی اسوه یی زیبا میان خیل یاران

می شناسم دختر چون نازی زیبا چو ماهی

وه که باشد او زنسلی انتحار و انفجاری