میدان فتبال چگونه ساخته میشود

pdf

فتبال یکی از سپورتهای های مردانه  فرهنگی اجتمای اقتصادی و سیاسی بوده بازی خیلی جالب میباشد . فعلا ۲۵۰ میلیون انسان مصروف این بازی هستند.

میدانهای فتبال نظر به محیط و سن بازی کنان ساخته میشود. بطور عموم طول میدان فتبال ۹۰-۱۲۰ متر و عرض میدان از ۴۵-۹۰ متر میباشد. طول میدان بین المللی فتبال  ۱۲۰ متر و عرض آن ۹۰ متر میاشد. طول میدان گول ۷.۳۲ متر طول میدان گولی ۱۸.۵۲ متر و طول میدان جزا ۴۰.۵۲متر میباشد. در میدانهای خوردتر همه اندازه فرق دارند.