مقصر کی ها اند؟

فرهاد

دلم ز دست دوستان دو رنگ تنگ است

فدای قلب دشمن شوم همیشه یک رنگ است

بیدل

رئیس اداره ملی استخبارات ایالات متحده امریکا در نشستی که با کمیته استخبارات مجلس نمایندگان کانگرس داشت از جان گرفتن دوباره القاعده در افغانستان هشدار داده و تاکید می ورزید که اعضای القاعده در منطقه در مرحله رسیدن به دستاورد ه قرار گرفته. وی میگوید با گذشت بیش از چهارده سال از این حمله ها باز هم احتمال آماج قرار گرفتن ایالات متحده امریکا از اعضای القاعده به میان میاید وی از روبرو بودن سقوط سیاسی دولت افغانستان در سال روان میلادی قبلا هشدار داده از سوی اداره کابل رد شده بود.

مردم و آگاهان امور در رابطه به گفته های فوق و سایر رویداد های مهم هفته اول ماه حوت دیدگاه خویش را چنین بیان داشته اند:

سران قصر سفید ادارات استخباراتی متحدین منطقه و جهانی شان زیر بهانه مبارزه با هراس افگنی، تروریزم، مواد مخدر، دفاع از حقوق بشر، زن، احیا و بازسازی، حکومت داری خوب در سال 2001 به کشور ما هجوم آورده تعهدات که به جهانیان و مردم افغانستان داده بودند صادقانه عمل میکردند امروز ده ها میلیون مردم کشور ما و کشورهای منطقه به این سرنوشت خونین مبتلا نمیگردید. و ادارات استخباراتی آِی.اس.آی، سعودی، قطر، ایران، مافیای مواد مخدر، غاضبین میلیونها جریب زمین، جنگ سالاران، جنایت کاران سازمان یافته، ناقضین حقوق بشر، مافیای اقتصادی، صاحبان سرمایه جنگی، غیر مشروع، قانون ستیزان، مردم ستیزان، زن ستیزان، فرهنگ ستیزان، عاملین دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی، خصومت های قومی، لسانی، مذهبی، سمتی، تنظیمی، حزبی، عاملین فساد گسترده و حامیان خارجی شان نمیتوانستند سرزمین جنت نشان ما را به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، میدان نبرد، آزمایش انواع ایدولوژی های سلاح های پیشرفته زمینی، هوایی، بازار مصرفی، تهیه کننده مواد خام و میدان های رقابت های خصمانه جنایت بار کشورهای منطقه و جهان گماشته گان جانی شان که زیر نام های طالب، القاعده، داعش، حقانی و غیره و غیره جنایات را انجام میدهند مبدل سازند.

به دست آمدن جسد های دو تن سربازان ارتش ملی از ولسوالی خوش تپه که سرهای شان را طالبان بریده بودند اثبات ادعای ماست. جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری میگوید دستور این عمل جنایت بار را گروه های غیر اسلامی به طالبان یعنی سازمان استخباراتی نظامی پاکستان میدهد می افزاید آنها تیلفون ها مخصوص دارند و از کویته هدایت میگیرند. کویته کی است حاجت گفتن من نیست. همین آی.اس.آی پاکستان است. گماشته گان ادارات فوق به جنایات که طی چهار دهه به خصوص پانزده سال گذشته بالای مردم انجام داده اند بس نکرده هنوز هم ادامه میدهند. مردم میگویند هر زمانی که جنرال دوستم و همرزمان قهرمانش غرض سرکوب دشمنان سوگند خورده افغانستان آغاز مینماید گماشته گان اداره آی.اس.آی و سایر کشور ها با راه اندازی دروغ پراگنی ها غوغا برپا کرده تا مانع پلان های آن گردند!

عوض محمد نذیر فرمانده پولیس ولایت بغلان به طلوع نیوز گفته دو مخالف مسلح دولت که شب هنگام در ساحه خواجه الوان این ولایت بر یک خانه حمله کردند پس از در گیری حمله کنندگان با این خانواده فرمانده این گروه کشته شد و یک تن دیگر شان زخم برداشت. خانم و شوهر این خانواده نیز زخم برداشته اند در شفاخانه بستری شده اند. شوهرش  میگوید افراد به خانه ما امدند گفتند که ما امنیت هستم. پس از آنکه برایشان اجازه ندادیم داخل خانه شوند و با ما درگیر شدند و ما تا صبح همرایشان جنگ کردیم فرمانده پولیس از شجاعت و قهرمانی این خانم که فرمانده جنایت کاران را کشته به نیکویی یادآوری نمود.

مردم انجام بازی های فوق را آغاز حرکت بر ضد جنایت کاران قرن بیست و یک و حامیان خارجی شان دانسته می افزایند جای خوشبختی است که مردم افغانستان دشمنان سوگند خورده خویش را شناخته دیگر فریب آنها را نمیخورند. یک گروه داعشیان که به تاریخ 5/12/1394 به روند صلح پیوسته اند میگویند آنان در پاکستان آموزش دیده اند می افزایند که نظامیان پاکستانی برای آنها جنگ افزارهای سبک و سنگین میداد. شمار دیگر که از جنگ دست برداشته اند میگویند که هنوز هم در مرکز های آموزشی داعشیان در ولسوالی اچین ننگرهار کودکان درباره انجام اعمال هراس افگنانه آموزش داده میشوند.

شماری از کودکان گفته اند که داعشیان آنان را برای رفتن به مرکزهای آموزشی تشویق میکردند. این جنایات زمانی جریان دارد که سران پاکستان به گونه رسمی از تمامی شاخه های گروه طالبان و دیگر گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان را به شرکت در گفتگو های رو در رو به کابل فراخوانده است.

مردم و آگاهان میگویند تجربه خونین چند دهه گذشته ثابت نموده که سران نظامی پاکستان و حامیان بین المللی شان در تعهدات خویش صادق نبوده و نمیباشند. اگر سران متذکره خواهان یک صلح و ثبات واقعی در کشور ما میباشند چرا دست پروردگان خویش را که زیر نام طالب، القاعده، حقانی، داعش جنایات خونین را بر ضد کشور و مردم ما انجام داده و میدهند مانع نمیشوند و ده ها هزار لانه های آنها را مسدود نمی نمایند.

از جانب دیگر موجودیت افراد و گروهای که به عاملین فساد گسترده، غاضبین میلیونها جریب زمین، جنگ سالاران، ناقضین حقوق بشر، مافیای مواد مخدر، اقتصادی، صاحبان سرمایه جنگی، غیر مشروع، عاملین انواع دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی، خصومت های قومی، سمتی، لسانی، تنظیمی، حزبی، زن ستیزان، مردم ستیزان، قانون ستیزان، فرهنگ ستیزان متهم میباشند در قدرت بزرگترین سد و موانع به تامین صلح و ثبات واقعی در کشور میباشد زیرا که تامین صلح و ثبات واقعی تطبیق عدالت و یکسان قانون در کشور بزرگترین ضربه مهلک بخاطر جلوگیری از جنایات آنها بوده از این لحاظ به هیچ وجه تا آخرین قدرت افراد و گروه های متذکره حاضر نیستند که صلح و ثبات واقعی در کشور تامین گردد. بلند کردن سر و صداها و یاوه سرایی های سران و گروهای که بیش از چهار دهه میشود مردم ما را گردن زده به ارزش هزاران میلیارد ثروت های مادی و معنوی شان را غارت به پاکستان انتقال بالای عده از کودکان زنان تجاوز نموده با شعله ور ساختن جنگ های خونین شهر کابل را ویران و بیش از شصت هزار تن آنرا شهید و ده ها هزار تن را معیوب ساختند هنوز هم ادامه دارد اثبات ادعای ماست.

خلاصه این که تجربه دشواریهای موجود ثابت میسازد که مقصر اصلی زمینه سازی و احیای هراس افگنان، تروریستان، از جمله داعش، طالب، القاعده، حقانی و سایرین اداره استخباراتی امریکا، متحدین جهانی و منطقه ئی آنها بوده که به تعهدات خویش صادقانه عمل ننموده و نمی نمایند زیرا که هراس افگنان بزرگترین افزار خونین غرض دستیابی به ثروت های مادی و معنوی کشور ما کشورهای منطقه برای آنها بوده و میباشند تا نابودی آخرین افغان حاضر نیستند از حمایت آنها دست بردار شوند.

از این لحاظ وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش خود را از این خواب غفلت بیدار و با اخبار گمراه کننده سران استخباراتی فریب نخورند و صدای اعتراض خویش را بر ضد این بازی های خونین از طریق مبارزات مسالمت آمیز حرکات جامعه مدنی و وسایل اطلاعات جمعی بلند تا از تکرار بازی های فوق جلوگیری به عمل آید.