مقصر وضع موجود کدام نیروها میباشند؟

فرهاد

بزرگی جهان به گفتار نیست

دوصد گفته به نیمی کردار نیست

ستاد مشترک ارتش امریکا طی صحبت که داشت فدراتیف روسیه، چین، ایران، کوریای شمالی و هراس افگنان را یک تهدید برای دولت امریکا خوانده افزود احتمال دارد که دولت پاکستان نیز در صف آنها قرار گیرد.                                                       

فرمانده امریکا در افغانستان نیز موجودیت ده ها هزار لانه های تروریزم از جمله گروه حقانی، لشکر طیبه، القاعده و غیره را در انطرف خط دیورند فعالیت های تروریستی را بر ضد مردم ما انجام میدهند بزرگترین چالش بر ضد صلح و ثبات در افغانستان خواند.                                                                                                                                                  

سران دولت وحدت ملی نیز از افزایش قریب به بیست گروه تروریستان که مرکز آموزش و پرورش شان در آنطرف خط دیورند میباشد اظهار نگرانی نموده اند.محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در محفل که به مناسبت بزرگداشت روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی در ارگ ریاست جمهوری تدویر گردید دشمن را چنین تعریف نمود:                                                                 

دشمنان مردم افغانستان تروریستان، هراس افگنان، مافیای مواد مخدر و آنانیکه بر ضد کشور و مردم اعمال خرابکارانه را انجام میدهند بوده و میباشند و در مبارزه بر ضد آنها تاکید نموده افزود آنانیکه آرزوی رسیدن سقوط دولت افغانستان را بسر می پرورانند این آرزو را به گور خواهند برد.                                                                                                                      

مردم و آگاهان امور در رابطه به اظهارات فوق دیدگاهای خویش را چنین بیان داشته اند: اگر سران ادارات استخباراتی و کشورها از جمله امریکا و متحدین جهانی و منطقه ئی آنها در تعهدات خویش بخاطر مبارزه بر ضد تروریزم، هراس افگنی، مواد مخدر، احیا و بازسازی، حکومت داری خوب، دفاع از حقوق بشر و زن صادق میبودند از گروهای دهشت و وحشت گر منحیث افزار خونین بخاطر دستیابی به اهداف خویش استفاده نمیکردند. با مسلط ساختن سران گروهای غارتگر، غاضبین زمین، عاملین فساد گسترده، ناقصین حقوق بشر، عاملین دامن زدن انواع خشونت ها ، قانون ستیزان، مردم ستیزان، فرهنگ ستیزان، مافیای مواد مخدر، اقتصادی، قاچاق بران سنگ های قیمتی، آثار باستانی، استخراج کننده گان غیر فنی و غیر قانونی هزاران معادن، قطع جنگلات مثمر و غیر مثمر، حیف و میل کننده گان ده ها ملیارد دالر که بنام کمک در کشور سرازیر شد، قاچاق بران اسعار پول شویان و سایرین  که کشور ما را به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، میدان نبرد، بازار مصرفی، تهیه کننده مواد خام، آزمایش انواع سلاحهای پیشرفته زمینی و هوائی کشورهای منطقه و جهان مبدل نمی ساختند امروز ده ها ملیون به سرنوشت خونین و غم انگیز مبتلا، سران قصر سفید و متحدین آنها به چالش های موجود مواجه نمی شدند.                                                                                 

سران دولت وحدت ملی به بزرگداشت از قهرمانی و جانبازیهای افسران و سربازان روز نهم حوت را روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی نامگذاری و با تدویر جلسه بزرگ در ارگ ریاست جمهوری از آن تجلیل به عمل آوردند. ازین روز زمانی تجلیل میشود که سربازان و افسران کشور بخاطر سرکوبی دشمنان سوگند خورده افغانستان قربانی های فراوانی را متقبل شده با تأسف به خواستها و حقوق شان رسیده گی لازم صورت نگرفته صدها تن از اعضای خانواده های شان دست گدایی را بسوی هموطنان در جاده ها دراز مینمایند. اکثریت شان از ناحیه نداشتن سر پناه و عدم رسیده گی به تداوی مجانی رنج می کشند.                                             

افزایش حملات انتحاری، جنگهای گروهی، ماین گذاری روی جاده ها، سرقت های مسلحانه، آدم ربائی، پرتاب هزاران موشک از آنطرف خط دیورند بواسطه نظامیان پاکستانی همه روزه صدها تن از جمله افسران و سربازان را شهید، معلول و معیوب ساخته. در حال حاضر هزاران خانواده از ولایات شرقی و جنوبی خانه های شان را ترک نموده اند. مردم و آگاهان امور یکی از عوامل عمده افزایش جنایات خونین فوق الذکر را عاید سرشار صدها ملیارد دالر از ناحیه مواد مخدر، غضب ملیونها جریب زمین، حیف و میل ده ها ملیارد دالر که بنام کمک در کشور سرازیر شد، استخراج غیر فنی و غیر قانونی هزاران معادن، قطع جنگلات مثمر و غیر مثمر، قاچاق آثار باستانی، تورید غیرقانونی به ارزش ده ها ملیارد افغانی اجناس و مواد سوخت و غذائی، زد و بند های غیر قانونی، استفاده نامشروع از قدرت و غیره بدست میآید خوانده می افزایند تا زمانیکه گروهای فوق الذکر از حمایت باداران خارجی شان برخوردار باشند نمیتوان به تأمین صلح و ثبات واقعی در کشور امیدوار بود. گپ بجای رسیده کریم خلیلی معاون شورای صلح وضع را رقت بار خوانده از علمای کشور خواست بخاطر نجات مردم از وضع کنونی در سراسر کشور دست بکار شوند مردم میگویند بعد از مردن گریه کردن سود ندارد مردم میگویند در ساحه ولسوالی بنو اندراب ولایت بغلان نه طالب است نه القاعده.                                                                                                                                                

هزاران تن از افراد گروهای مسلح غیرقانونی بزرگترین جنایات را برضد مردم انجام داده هنوز هم ادامه دارد با وجود موجودیت مآمورین ولسوالی تمام دعواهای مردم را گروهای فوق حل و فصل مینمایند. از ناحیه قاچاق مواد مخدر عاید سرشاری بدست می آورند. در سال 1394 در جریان رقصاندن بچه ها بین سران گروهی برخورد صورت گرفت که چهل تن اشتراک کننده گان در آنجا کشته شدند. مردم میگویند با وجود فرمان اشرف غنی در رابطه به خریداری از تولیدات داخلی با امتیاز پانزده فیصد هنوز هم تمام ادارات به آن عمل نکرده از ناحیه تورید اجناس و مواد غذائی و سوخت از جمله فرش، موبل و فرنیچر، سامان آهنگری، زرگری، صنایع طریفه چوبی، مسی، نقره ئی، پوست های لیلامی، صنایع چرمی، ترکاری، میوه، صنایع سنگی، لیاس، بوت و غیره، ده ها هزار دستگاهای کوچک و بزرگ ورشکست، صدها هزار تن آنها غرض کاریابی به کشورهای جهان مهاجرت نموده هزاران تن آنها قربانی قاچاقبران انسانها و طعمه نهنگ های اوقیانوس ها گردیده اند.                                                                                   

ده ها هزار تن در کشورهای جهان در عقب سیم های خاردار در هوای سرد شب و روز خویش را سپری نموده تا بتوانند با رفتن در یک کشور از کوره های آتش و گرداب های خون افغانستان نجات یابند. جای تأسف  است سران کشورهای که بی شرمانه سنگ بشر دوستی را به سینه میزنند با برخورد وحشیانه صدها تن مهاجرین را از کشور خویش اخراج نموده ورود صدها تن از کشورهای سویدن، آلمان و غیره اثبات ادعای ماست.                                                                                                              

نیروهای مسلط بی فرهنگ بزرگترین ضربه مهلک را بر دستاوردهای فرهنگی اقتصادی پنج هزار ساله کشور وارد نموده مردم میگویند در ولایت هلمند هشتاد محل از آثار تاریخی موجود بوده پنجاه فیصد آن تحت تسلط طالبان میباشد. زورمندان مسلح غیر مسئول سه هزار جریب زمین مربوط به قلعه بست را غضب کرده اند سایر آثار یا تخریب شده یا در حالت از بین رفتن میباشند.       

نظر به گفته مسئولین زورمندان محل دو هزار هکتار زمین های کانال ننگرهار را نیز غضب  به گفته آنها عده از آنها اعضای شورای ولایتی، ولسی جرگه و سایر زورمندان میباشند. مجله اشپیگل آلمان مینویسد: اداره استخباراتی آلمان از خبرنگاران افغان منحیث جاسوس استفاده نموده نظامیان پاکستان یکبار دیگر حملات توپخانه خود را در ولایت شرقی و جنوبی آغاز نموده اند و با بسته کردن دروازه بنادر تورخم و سپین بولدک صدها ملیون افغانی به تاجران و مردم وارد نموده اند در مقابل سران گروها که به حمایت اداره آی.اس.آی به دوران رسیده اند با اظهارات ریاکارانه رفع مسئولیت نموده تا هنوز نخواسته اند این تجاوز و تخطی آشکارا را به شورای امنیت ملل متحد رسما ارسال نمایند.                                                                                                               

مردم میگویند خود کرده را نه درد است و نه درمان می افزایند اگر مردم چندین دهه قبل به بازیهای شیطانی سران مسلط در قدرت پی می بردند و به گفته بزرگان صادق خویش گوش میدادند امروز به این سرنوشت خونین مبتلا نمی شدند. اعضای پارلمان اتحادیه اروپا در دیداریکه با اشرف غنی داشتند غرض عملی شدن پلانهای توسعه و تأمین صلح از سال 2017-2020 تأکید نموده غرض عملی شدن همکاری اقتصادی و وعده های متذکره شرط عمده مبارزه با فساد در ارگانهای دولتی خوانده اند.                               

نیاکان ما گفته اند:                                                                                                                                                    

اگر این مدرسه باشد این ملا  

حال طفلان را خراب می بینم

رئیس جمهور فدراتیف روسیه با امضا توافق نامه با رئیس جمهور تاجکستان میخواهد قوت های نظامی خویش را در سرحدات تاجکستان و افغانستان جابجا سازد وی وضع افغانستان را از ناحیه افزایش حملات تروریستی نگران کننده خواند. این کار زمانی صورت میگیرد که مردم اکثریت ولایات از جمله هلمند، ارزگان و ننگرهار، فراه، بغلان، کندز، بدخشان، جوزجان، فاریاب و غیره مورد تهدید بیشتر هراس افگنان قرار گرفته اند. حمله انتحاری در حوزه ششم و نوزدهم پولیس شهر سبب شهادت ده ها تن و زخمی شدن بیش از یک صد تن گردید.                                                                                                                                             

فرمانده نظامی ناتو در افغانستان میگوید ما خواهان یک افغانستان مرفع، با ثبات و صلح آمیز میباشیم. مردم میگویند غرض عملی شدن خواست متذکره به اراده واقعی صادقانه سران ناتو نیاز است.                                                                                             

به باور ما بزرگترین مقصر دشواریهای خونین و جنایات بار فوق نبود صداقت در عملکردهای سران قصر سفید، متحدین جهانی و منطقه ئی آنها در مبارزه بر ضد تروریزم، مواد مخدر، احیا و بازسازی واقعی، حکومت داری خوب، دفاع از حقوق بشر و زن بوده و میباشد. تا زمانیکه سران متذکره و متحدین جهانی و منطقه ئی آنها صادقانه در عملکردهای خویش تجدید نظر نه نمایند و به منافع کشور و مردم ما گامهای استوار و صادقانه را نبردارند نمیتوان به وعده های سر خرمن به تأمین صلح و ثبات واقعی در کشور امیدوار شد.