مقصر این جنایات کیست؟

فرهاد

از شما میپرسم که آخر

نیک بودن چیست؟

با جنایت خو گرفتن

کور وکر کردن بودن؟

از کنار لکه های خون انسان

بی تفاوت رد شدند؟

نظاره گر بودن

پس بد کیست؟

روسای ادارت ملی و دفاعی  استخبارات ایالات متحده آمریکا در گزارش اخیرشان که به کنگره آمریکا داشتند از ناحیه افزایش جنگهای خونین تا اخیر سال میلادی در کشور ما اظهار نگرانی نموده علت آنرا نبود تجهیزات پیشرفته نظامی در قوت های مسلح کشورمان و مدیریت ضعیف گفته اند!

مردم و آگاهان امور نظر به تجارب خونین گذشته از عملکرد ده ها هزار تن قوت های مسلح آمریکا متحدین جهانی و منطقه آن دارند نشر و پخش اخبار گمراه کننده از جمله ادعاهای دروغین و اغفال کننده روسای متذکره را تکرار بازیهای خونین گذشته دانسته میافزایند.

از برکت موجودیت صدها هزار تن قوت های خارجی بعد از سال2001 جنایات دامنگیر ده ها میلیون مردم بیگناه ما گردیده و میگردد از این قرار است .

افزایش سیل های خون، مسلط شدن هراس افگنان در قصبات و ولسوالی ها، افزایش هزاران تن مواد مخدر، غصب میلیون ها جریب زمین بواسطه غاصبین، حیف و میل هشتاد فیصد ده ها میلیارد دالر که زیر نام کمک به کشور ما سرازیر شد، گسترش فساد،تجاوز جنسی بالای عده ای از زنان و کودکان کسر بیلانس نود وپنج فیصد تجارت عدم حمایت از تولیدات داخلی از جمله تثبیت مالیات غیر عادلانه که سبب ورشکست شدن ده ها هزار موسسات کوچک و بزرگ گردیده، لیلام نمودن هزاران فابریکات بزرگ و کوچک تولیدی،خدماتی تجارتی دولتی مختلط به نرخ کاه ماش، زیر بهانه خصوصی سازی مبتلا شدن سه میلیون نفر به مواد مخدر، افزایش فقر، بیکاری، بیماری که در حال حاضر بیش از چهل فیصد مردم در زیر خط فقر زیست مینمایند.

پول شویی، نشرو پخش بانک نوت های جعلی افغانی در پاکستان ، فرار سرمایه اسعار، دامن زدن خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، خشونت های خانوادگی، قانون ستیزی، مردم ستیزی، زن ستیزی، مبدل شدن افغانستان به پایگاه  مافیای بین الملی مواد مخدر، آزمایش انواع ایدلوژیها، سلاح های پیشرفته زمینی وهوایی، بازار مصرفی ، تهیه کننده موادخام میدان نبرد کشورهای منطقه و جهان

آگاهان امور استعمال بمب مادررا  در ولسوالی اچین ننگرهاربزرگترین جنایت برعلیه کشور ومردم ما حوانده اند اثبات ادعای ماست. در حالیکه اکثریت مردم کشور و جهان به خوبی پی برده اند علت افزایش جنایات و فسادفوق الذکر حمایت ادارات استخباراتی کشور های منطقه وجهان از هراس افگنان که زیر نام های طالب ، القاعده داعش و غیره جنایات خونین را انجام میدهند بوده و میباشد با تاسف سران قصر سفید متحدین جهانی و منطقه ای آنها در کمک های وعده داده خویش پیش شرط های را زیر بهانه مبارزه با فسادبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان بهانه قرار میدهند در حالیکه دولت متذکره نیز به نسبت مداخله کشورهای توسعه طلب سر تا پا غرق در فساد بوده توان تعقیب عدلی وگرفتاری عاملین  فساد گسترده را ندارد.

اگر اسناد در این رابطه ضرورت باشد اعمارهزاران  قصر، بلند منزل ها شهرک ها، کمپنی ها ، تجارت خانه ها ، ترانسپورت های هوایی زمینی وغیره اسناد معتبر است که از پول های نا مشروع اعمار گردیده است.

به گفته کارشناسان با اعتبار کشورکنترول میدان های هوایی و زمینی و بدست خارجی ها است چرا هزاران تن مواد مخدر به آمریکا و اروپا انتقال داده میشود از کدام راه ها انتقال داده میشود وچرا جلو استخراج غیر قانونی هزاران معادن وقطع جنگلات مثمر وغیر مثمر گرفته نمیشود پس نیاکان ما بجا گفته اند که زور کاکاست که انگور در تاکاست.

بی مورد نیست که مشاور ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اعزام قوت های بیشتر نظامی به کشور ما مخالفت نمود زیرا که وی میداند با اعزام صدها هزار تن سربازان و افسران خارجی و امضا تفاهم نامه امنیتی بین افغانستان و آمریکا در گذشته بازیهای صلح تامین نگردید  با بیشتر شدن پنج هزار دیگر نتایج آن چه خواهد بود.

خلاصه اینکه مردم ما را عقیده برآنست تا زمانیکه سران  قصر سفید بخصوص ادارات استخباراتی آن رقابت های علمی، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی را جایگزین بازیهای استخباراتی ، نظامی و سایر بازیهای خصمانه نسازند غرض محدود ساختن صلاحیت های عاملین فساد ، جنایت کاران جنگی و مسدود نمودن ده ها هزار لانه تروریزم که در ان طرف خط دیورند فعالیت مینمایند مسدود ساختن ده ها هزار لانه های تروریزم که بالای نظامیان پاکستانی اداره آی اس آی سعودی، قطر، امارات عربی مافیای بین الملی مواد مخدر و همکاران بین الملی آنها ازجمله ادارات استخباراتی کشورهای توسعه طلب منطقه و جهان وارد ننمایند نمیتوان با نشرو پخش اخبار گمراه کننده ومتهم کردن قوای مسلح قهرمان افغانستان به کم کاری ده ها میلیون مردم را قانع ساخت. جلو جنایتکاران جنگی را گرفت.